Przedszkole nr 10 "Leťne Skrzaty" w Otwocku

Regulamin Rady Pedagogicznej

Email Drukuj PDF

Regulamin rady pedagogicznej  Przedszkole nr 10 " Le┼Ťne Skrzaty" w Otwocku

Opracowany na podstawie Ustawy o Systemie O┼Ťwiaty z dn. 07.09.1991r./Dz.U.Nr 95, poz.425 z pó┼║niejszymi zmianami/ oraz Statutu Przedszkola Nr 10 "Lesne Skrzaty"

§ 1

UWAGI WST─śPNE

Ilekro─ç w niniejszym Regulaminie jest mowa o Radzie, nale┼╝y przez to rozumie─ç Rad─Ö Pedagogiczn─ů dzia┼éaj─ůc─ů przy  przedszkolu Nr 10 "Le┼Ťne Skrzaty" w Otwocku. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zada┼ä dotycz─ůcych opieki, wychowania i kszta┼écenia dzieci. W sk┼éad rady pedagogicznej wchodzi dyrektor przedszkola oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce. W zebraniu rady pedagogicznej mog─ů bra─ç udzia┼é (z g┼éosem doradczym) osoby zaproszone przez przewodnicz─ůcego, za zgod─ů lub na wniosek rady pedagogicznej. Obecno┼Ť─ç cz┼éonków Rady na posiedzeniach jest obowi─ůzkowa W przypadku usprawiedliwionej nieobecno┼Ťci przynajmniej jednego Cz┼éonka Rady , przewodnicz─ůcy na prawo zmieni─ç termin zebrania Rady.

§ 2

ORGANIZACJA PRACY

Przewodnicz─ůcym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. Przewodnicz─ůcy prowadzi zebranie Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich cz┼éonków o terminie i porz─ůdku zebrania Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane s─ů:

1) przed rozpocz─Öciem roku szkolnego,

2) po I okresie roku szkolnego oceniaj─ůcego prac─Ö w minionym okresie

3) po zako┼äczeniu roku szkolnego podsumowuj─ůc─ů ca┼éokszta┼ét dzia┼éalno┼Ťci przedszkola

4) wg potrzeb Posiedzenia nadzwyczajne Rady mog─ů by─ç organizowane:

1) z inicjatywy przewodnicz─ůcego Rady

2) na wniosek organu prowadz─ůcego przedszkole

3) na wniosek 1/3 cz┼éonków Rady Pedagogicznej Uchwa┼éy i wnioski podejmowane na posiedzeniach Rady s─ů prawomocne, je┼╝eli by┼éy obj─Öte wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éosów obecno┼Ťci po┼éowy jej cz┼éonków i obowi─ůzuj─ů wszystkich pracowników przedszkola G┼éosowanie nad przyj─Öciem uchwa┼éy odbywa si─Ö w trybie jawnym.

Posiedzenia Rad Pedagogicznych protoko┼éowane s─ů w formie elektronicznej. Ich tre┼Ť─ç jest drukowana i przechowywana w specjalnym segregatorze „Protoko┼éy Rad Pedagogicznych”. Dodatkowo no┼Ťnik elektroniczny z protoko┼éami przechowywany jest u dyrekcji Przedszkola protoko┼éy sporz─ůdzane s─ů w terminie 7 dni od daty posiedzenia Cz┼éonkowie Rady w ci─ůgu 14 dni s─ů zobowi─ůzani do zapoznania si─Ö z jego tre┼Ťci─ů i podpisania. Cz┼éonkowie maj─ů prawo wnie┼Ť─ç do przewodnicz─ůcego ewentualnych poprawek. Rada na nast─Öpnym posiedzeniu decyduje o naniesieniu zg┼éoszonych poprawek do protoko┼éu i zatwierdzenie ich.

 

§3 ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Do podstawowych zadań Rady należy: 1) planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 2) okresowe i roczne ocenianie realizacji zadań programowych i rocznego planu pracy przedszkola

3) podejmowanie uchwa┼é w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

5) organizowanie wspó┼épracy z rodzicami i opiekunami dzieci oraz szerszym ┼Ťrodowiskiem

 

§ 4 KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ

Rada pedagogiczna zatwierdza:

1) roczny plan pracy przedszkola po jego zaopiniowaniu przez Rad─Ö Rodziców

2) organizacj─Ö doskonalenia zawodowego nauczycieli

3) podejmowane eksperymenty i innowacje pedagogiczne po zaopiniowaniu ich projektów przez Rad─Ö Placówki Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególno┼Ťci:

1) organizację pracy przedszkola w tym przydział godzin ponadwymiarowych, ramowy rozkład dnia w przedszkolu

2) przydzia┼é dodatkowych czynno┼Ťci nauczyciela Rada mo┼╝e wyst─ůpi─ç z wnioskiem do organu prowadz─ůcego placówk─Ö o odwo┼éanie nauczyciela z funkcji Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego W przypadku okre┼Ťlonym w ust 3 uprawniony do odwo┼éania jest zobowi─ůzany przeprowadzi─ç post─Öpowanie wyja┼Ťniaj─ůce i powiadomi─ç o jego wyniku Rad─Ö Pedagogiczn─ů w ci─ůgu 14 dni od otrzymania wniosku Rada jest uprawniona do wyst─Öpowania z wnioskiem w sprawie oceny pracy nauczyciela.

 

§ 5 OBOWI─äZKI CZ┼üONKÓW RADY

Dyrektor jako przewodnicz─ůcy Rady jest zobowi─ůzany do:

1) realizacji uchwał Rady

2) tworzenia atmosfery ┼╝yczliwo┼Ťci i zgodnego wspó┼édzia┼éania wszystkich cz┼éonków Rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego wychowawczego i opieku┼äczego przedszkola

3) oddzia┼éywania na postaw─Ö nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

4) dbania o autorytet Rady, ochrony praw i godno┼Ťci nauczyciela

5) zapoznawania Rady z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami i zarz─ůdzeniami oraz omawiania trybu i form ich realizacji

6) analizowania stopnia realizacji uchwa┼é Rady Przewodnicz─ůcy Rady ma prawo w uzasadnionych przypadkach zwolni─ç cz┼éonka Rady z podaniem przyczyn nieobecno┼Ťci pozosta┼éym cz┼éonkom Rady. Dyrektor przedszkola przedstawia Radzie nie rzadziej ni┼╝ 2 razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikaj─ůce ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o dzia┼éalno┼Ťci placówki

Cz┼éonek Rady jest zobowi─ůzany do:

1) wspó┼étworzenia atmosfery ┼╝yczliwo┼Ťci, kole┼╝e┼ästwa i zgodnego wspó┼édzia┼éania wszystkich cz┼éonków Rady

2) przestrzegania postanowie┼ä prawa i przepisów oraz wewn─Ötrznych zarz─ůdze┼ä dyrektora

3) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracy Rady oraz w wewnętrznym samokształceniu

4) sk┼éadania przez Rad─Ö sprawozda┼ä z wykonania przydzielonych zada┼ä Nauczyciele s─ů zobowi─ůzani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady, które mog─ů naruszy─ç dobro osobiste dziecka lub rodziców a tak┼╝e nauczycieli i innych pracowników placówki.

 

§ 6 POSTANOWIENIA KO┼âCOWE

Rada Pedagogiczna wykonuje zadania Rady placówki od chwili jej powo┼éania na terenie przedszkola. Niniejszy regulamin wchodzi w ┼╝ycie z dniem jego uchwalenia.

 

Przewodnicz─ůcy  `                                                    Cz┼éonkowie Rady

Otwock, dn……………….

OPŁATA ZA ŻYWIENIE

nr konta - 08 8001 0005 2001 0008 0103 0001

OPŁATA ZA POBYT

nr konta: 78 8001 0005 2001 0008 0103 0002

WP┼üATY NA RAD─ś RODZIC├ôW

nr konta: 54 1160 2202 0000 0002 3331 7812

stat4u