Przedszkole nr 10 "Le渘e Skrzaty" w Otwocku

Regulamin Rady Rodzic贸w

Email Drukuj PDF

Regulamin Rady Rodzic贸w Przedszkola nr 10 "Le艣ne Skrzaty" w Otwocku opracowany na podstawie art. 53. 54 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r o systemie o艣wiaty oraz Statutu Przedszkola Nr 10 "Le艣ne Skrzaty" w Otwocku

 

I. POSTANOWIENIA OG脫LNE

搂1

Rada Rodzic贸w jest organem dzia艂aj膮cym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentacj臋 rodzic贸w dzieci ucz臋szczaj膮cych do Przedszkola Nr 10 "Le艣ne Skrzaty" w Otwocku.

 

II. CELE I ZADANIA

搂 2

Zadaniem Rady Rodzic贸w jest wsp贸艂dzia艂anie z przedszkolem w celu jednolitego oddzia艂ywania na dzieci przez rodzin臋 i przedszkole w procesie opieku艅czym, wychowawczym i dydaktycznym Uczestniczenie w 偶yciu przedszkola przyczyniaj膮c si臋 do ci膮g艂ego podnoszenia pracy i zaspokajania potrzeb dzieci m. in.:

a) organizowanie rodzic贸w i 艣rodowiska spo艂ecznego do realizacji programu rozwoju przedszkola,

b) popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w plac贸wce i dzia艂aniach dydaktycznych

c) organizowanie prac spo艂eczno 鈥 u偶ytecznych na rzecz przedszkola, d) uczestniczenie w planowaniu wydatk贸w przedszkola oraz podejmowaniu prac s艂u偶膮cych zdobywaniu funduszy na rzecz plac贸wki

e) wzbogacanie wyposa偶enia przedszkola

f) wsp贸艂udzia艂 w organizowaniu zaj臋膰 dodatkowych dla dzieci

g) organizowanie wymiany do艣wiadcze艅 wychowawczych mi臋dzy rodzicami

h) pomoc dzieciom ubogim ucz臋szczaj膮cym do przedszkola

i) udzia艂 w organizowaniu dzia艂alno艣ci kulturalnej, artystycznej, turystycznej sportowej dzieci

j) rozwijanie z pomoc膮 Rady Pedagogicznej poradnictwa wychowawczego dla rodzic贸w

k) udzia艂 w podnoszeniu higieny i kultury zdrowotnej, utrzymaniu higieny, 艂adu i porz膮dku w plac贸wce

3. Prezentowanie wobec Dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodzic贸w we wszystkich istotnych sprawach dotycz膮cych dzia艂alno艣ci przedszkola

4. Przekazywanie rodzicom dzieci ucz臋szczaj膮cych do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz plac贸wki

5. Uchwalenie regulaminu Rady Rodzic贸w

6. Zaopiniowanie statutu, programu i planu przedszkola oraz ewentualnych projekt贸w innowacji, eksperyment贸w pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla przedszkola

7. Wspieranie dzia艂alno艣ci przedszkola poprzez organizowanie funduszy z dobrowolnych sk艂adek oraz innych 藕r贸de艂

 

III. TRYB POWO艁YWANIA 

搂 3

1. Podstawowym ogniwem Rady Rodzic贸w jest Rada Oddzia艂u, w sk艂ad kt贸rej wchodzi od 3-5 os贸b.

2. Cz艂onkowie Rad Oddzia艂owych powo艂ywani s膮 na pierwszych zebraniach w grupach.

3. Zg艂oszone do wybor贸w osoby musz膮 wyrazi膰 zgod臋 na kandydowanie do Rady Oddzia艂u. Liczba zg艂oszonych kandydat贸w nie mo偶e by膰 mniejsza od liczby cz艂onk贸w Rady oddzia艂owej.

4. Do liczenia g艂os贸w wybiera si臋 trzyosobow膮 Komisj臋 skrutacyjn膮. Cz艂onek Komisji Skrutacyjnej nie mo偶e kandydowa膰 do Rady Oddzia艂u.

5. Wybory do Rady oddzia艂u s膮 tajne.

6. Do Rady Oddzia艂u wybiera si臋 osoby, kt贸re kolejno uzyska艂y najwi臋cej g艂os贸w.

7. Osoba, kt贸ra uzyska艂a najwi臋ksz膮 liczb臋 g艂os贸w jest jednocze艣nie przedstawicielem Rady Oddzia艂u do Rady Rodzic贸w. W przypadku uzyskania najwi臋kszej ilo艣ci g艂os贸w przez wi臋cej ni偶 jedn膮 osob臋, przewodnicz膮cy zarz膮dza dodatkowe g艂osowanie, w kt贸rym bior膮 udzia艂 osoby, kt贸re uzyska艂y najwi臋cej g艂os贸w.

8. Na pierwszym posiedzeniu Rady Rodzic贸w, Rada wybiera ze swojego grona: Przewodnicz膮cego, Skarbnika i Sekretarza.

9. Kadencja Rady Rodzic贸w i jej ogniw trwa 1 rok

10. Dzia艂alno艣ci膮 Rady kieruje przewodnicz膮cy

搂 4

1. Wyb贸r nowych przedstawicieli Rady Rodzic贸w w ci膮gu roku szkolnego mo偶e odbywa膰 si臋 na zasadzie:

a) indywidualnego zg艂oszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady Rodzic贸w

b) propozycji przedstawicieli Rady Rodzic贸w

c) propozycji dyrektora

搂 5

1. Odst膮pienie od dzia艂alno艣ci Rady Rodzic贸w mo偶e nast膮pi膰 drodze: a) z艂o偶enia rezygnacji, kt贸ra wymaga akceptacji Rady Rodzic贸w

b) odwo艂ania na wniosek rodzic贸w lub przedstawicieli Rady Rodzic贸w po uprzednim przeg艂osowaniu zwyk艂a wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w

 

IV. ZADANIA PRZEDSTAWICIELI RADY ODDZIA艁脫W I RADY RODZIC脫W 

搂 6

Zadaniem Rady Oddzia艂u jest realizacje cel贸w Rady Rodzic贸w na terenie danego oddzia艂u, a zw艂aszcza:

a) dostosowanie zada艅 Rady Rodzic贸w do konkretnych potrzeb oddzia艂贸w

b) wsp贸艂praca z wychowawc膮 oddzia艂u

c) wsp贸艂dzia艂anie ze wszystkimi rodzicami i w艂膮czanie ich do realizacji planu pracy Rady Rodzic贸w

d) wsp贸艂dzia艂anie z przewodnicz膮cym w celu realizacji zada艅

2. Przewodnicz膮cy Rady rodzic贸w:

a) kieruje ca艂okszta艂tem prac Rady Rodzic贸w

b) wsp贸艂dzia艂a ze wszystkimi cz艂onkami Rady Rodzic贸w

c) zwo艂uje i prowadzi zebrania Rady Rodzic贸w

d) przekazuje dyrektorowi opinie i postulaty Rady Rodzic贸w dotycz膮cych dzia艂alno艣ci przedszkola

3. Sekretarz Rady Rodzic贸w

a) prowadzi ksi臋g臋 protoko艂贸w posiedze艅 Rady Rodzic贸w

b) opracowuje harmonogram zebra艅 Rady Rodzic贸w

c) za艂atwia sprawy administracyjne zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 Rady.

4.Skarbnik Rady Rodzic贸w

a) gromadzi fundusze z dobrowolnych sk艂adek rodzic贸w

b) prowadzi dokumentacj臋 i ewidencj臋 wp艂yw贸w i wydatk贸w z funduszy Rady

c) sk艂ada sprawozdania okresowe ze stanu funduszu i wydatk贸w, kt贸re jest przekazywane przez przedstawiciela Rady Rodzic贸w w swoim oddziale na zebraniach.

 

V. KOMPETENCJE RADY RODZIC脫W

1. Do kompetencji Rady Rodzic贸w nale偶y:

a) uchwalanie, w porozumieniu z Rad膮 Pedagogiczn膮: - programu wychowawczego przedszkola obejmuj膮cego wszystkie tre艣ci i dzia艂ania o charakterze wychowawczym skierowane do uczni贸w, realizowanego przez nauczycieli - opiniowanie programu wychowania przedszkolnego oraz podr臋cznik贸w - opiniuje podj臋cie dzia艂alno艣ci w plac贸wce przez stowarzyszenie lub inn膮 organizacj臋 rozszerzaj膮c膮 dzia艂alno艣膰 dydaktyczn膮, wychowawcz膮 i opieku艅cz膮

 

VI. ZAKRES DZIA艁ALNO艢CI RADY RODZIC脫W

搂 7

1. Rada Rodzic贸w mo偶e dzia艂a膰 w zakresie:

a) wsp贸艂pracy z nauczycielami w organizacji warsztat贸w i spotka艅 pedagogicznych dla rodzic贸w.

b) Wsp贸艂pracy z nauczycielami przy organizacji imprez kulturalno 鈥 rozrywkowych i wycieczek dla dzieci.

 

VII. 艢RODKI FINANSOWE RADY RODZIC脫W

搂 8

Rada Rodzic贸w mo偶e gromadzi膰 fundusze pochodz膮ce z dobrowolnych sk艂adek rodzic贸w oraz od innych os贸b lub firm wspomagaj膮cych finansowo Rad臋 Rodzic贸w przedszkola i innych darowizn. 艢rodki te przeznaczone s膮 w szczeg贸lno艣ci na:

a) organizowanie imprez kulturalno 鈥 o艣wiatowych i wycieczek dla dzieci

b) finansowanie upomink贸w oraz imprez okoliczno艣ciowych organizowanych dla dzieci

c) finansowanie materia艂贸w pi艣miennych i dydaktycznych dla dzieci

d) organizowanie warsztat贸w szkoleniowych dla nauczycieli i rodzic贸w

e) zakup zabawek i pomocy dydaktycznych

f) inne wydatki niezb臋dne dla prawid艂owego funkcjonowania przedszkola i Rady Rodzic贸w Kontrole pracy Rady Rodzic贸w przeprowadza komisja Rewizyjna Zadaniem komisji Rewizyjnej jest kontrola zgodno艣ci dzia艂a艅 poszczeg贸lnych ogniw Rady Rodzic贸w Komisja Rewizyjna raz na p贸艂 roku przeprowadza kontrol臋 wydatk贸w (sprawdza czy zakupy s膮 dokonywane zgodnie z uchwalonym regulaminem Rady Rodzic贸w

 

VIII. POSIEDZENIA I UCHWA艁Y

搂 9

1. Posiedzenia zwo艂ywane s膮 przez przewodnicz膮cego Rady Rodzic贸w przez og艂aszanie terminu i miejsca posiedzenia oraz porz膮dku obrad w miejscu publicznie dost臋pnym

2. W posiedzeniu Rady Rodzic贸w mo偶e bra膰 z g艂osem doradczym dyrektor przedszkola

3. Do udzia艂u w posiedzeniach mog膮 by膰 zapraszane przez przewodnicz膮cego inne osoby z g艂osem doradczym

4. Uchwa艂y Rady Rodzic贸w zapadaj膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w

5. Posiedzenia i uchwa艂y Rady Rodzic贸w s膮 protoko艂owane w zeszycie protoko艂贸w zebra艅 Rady Rodzic贸w

6. W posiedzeniach Rady Rodzic贸w powinna uczestniczy膰 co najmniej po艂owa cz艂onk贸w. W przypadku nieobecno艣ci takiej ilo艣ci cz艂onk贸w posiedzenie odbywa si臋 w innym terminie

7. Zebrania Rady s膮 protoko艂owane przez Sekretarza Rady

8. Protok贸艂 z ka偶dego posiedzenia jest sporz膮dzany w ci膮gu 7 dni i przechowywany w dokumentacji przedszkola oraz w dokumentacji sekretarza

 

VIII. POSTANOWIENIA KO艃COWE

搂 10

1. Kadencja Rady Rodzic贸w trwa 1 rok

2. przewodnicz膮cy Rady rodzic贸w lub upowa偶niona osoba przekazuje przewodnicz膮cemu nowej Rady Rodzic贸w wszystkie sprawy zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 Rady Rodzic贸w

3. Decyzje dotycz膮ce ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodzic贸w mo偶e by膰 podj臋ta wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w obecnych na zebraniu Rady

4. Regulamin obowi膮zuje wszystkich cz艂onk贸w Rady Rodzic贸w

5. Tekst regulaminu zosta艂 sporz膮dzony w 3 jednobrzmi膮cych egzemplarzach

a) do dokumentacji Rady Rodzic贸w

b) do wgl膮du og贸艂u rodzic贸w umieszczony w dost臋pnym miejscu

c) dla dyrektora i Rady Pedagogicznej

 

Regulamin zosta艂 pozytywnie zatwierdzony na posiedzeniu Rady Rodzic贸w w dniu 鈥︹︹︹︹︹ uchwa艂膮 Nr ......................Rady Rodzic贸w jednog艂o艣nie.

Podpisy Rady rodzic贸w ...............................................................

Dyrektor przedszkola ..................................................................

OP艁ATA ZA 呕YWIENIE

nr konta - 08 8001 0005 2001 0008 0103 0001

OP艁ATA ZA POBYT

nr konta: 78 8001 0005 2001 0008 0103 0002

WP艁ATY NA RAD臉 RODZIC脫W

nr konta: 54 1160 2202 0000 0002 3331 7812

stat4u