Przedszkole nr 10 "Leťne Skrzaty" w Otwocku

Regulamin rekrutacji dzieci w roku szkolnym 2014/2015

Email Drukuj PDF

 

                                                       Za┼é─ůcznik
                                                                                        do Zarz─ůdzenia Nr 28/2014
                                                                                                                                              Prezydenta Miasta Otwocka
                                                                                                                                              z dnia 27 lutego 2014 r.
REGULAMIN
REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI, KTÓRYCH ORGANEM PROWADZ─äCYM
JEST MIASTO OTWOCK
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Rekrutacja dzieci do przedszkoli w Otwocku przeprowadzana jest w oparciu
o obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa w tym w szczególno┼Ťci ustaw─Ö z dnia 7 wrze┼Ťnia 1991 r.
o systemie o┼Ťwiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z pó┼║n. zm.).
2. Regulamin okre┼Ťla zasady rekrutacji do przedszkoli, których organem prowadz─ůcym jest
Miasto Otwock.
 Rozdzia┼é II
Tok post─Öpowania rekrutacyjnego
§ 2
1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkoli obejmuje:
1) ogłoszenie dyrektora przedszkola o rekrutacji,
2) przyjmowanie wniosków o przyj─Öcie do przedszkola,
3) ustalenie składu, terminu i miejsca posiedzenia komisji rekrutacyjnych,
4) ustalenie i podanie do publicznej wiadomo┼Ťci wyników post─Öpowania rekrutacyjnego,
5) rozpatrywanie odwo┼éa┼ä rodziców od decyzji komisji rekrutacyjnych,
6) zawarcie umów z rodzicami na ┼Ťwiadczenie us┼éug.
2. Przedszkola przeprowadzaj─ů rekrutacje w oparciu o zasad─Ö pe┼énej dost─Öpno┼Ťci og┼éaszaj─ůc
rekrutacj─Ö w nast─Öpuj─ůcych formach:
1) na tablicy og┼éosze┼ä dla rodziców w przedszkolach,
2) na stronie internetowej przedszkoli,
3) na stronie internetowej przedszkola Miasta Otwocka i O┼Ťwiaty Miejskiej w Otwocku.
Rozdział III
Zasady postepowania rekrutacyjnego
§ 3
1. Dzieci przyjmuje si─Ö do publicznych przedszkoli po przeprowadzeniu postepowania
rekrutacyjnego na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.
2. Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli odbywa si─Ö raz w roku.
3. Rekrutacj─ů obj─Öte s─ů dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mo┼╝na przyj─ů─ç do przedszkola dziecko, które
ukończyło 2,5 roku życia.
5. Dziecko w wieku 5 lat ma obowi─ůzek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego
w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.
6. Dziecko w wieku 6 lat urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., które w roku
szkolnym 2014/2015 nie rozpocznie spe┼éniania obowi─ůzku szkolnego kontynuuje
przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej.
7. Dziecko w wieku powy┼╝ej 6 lat posiadaj─ůce orzeczenie o potrzebie kszta┼écenia
specjalnego może być objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do
ko┼äca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym ko┼äczy 8 lat.
8. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które obecnie ucz─Öszczaj─ů do publicznych
przedszkoli sk┼éadaj─ů w terminie 7 dni przed dat─ů rozpocz─Öcia rekrutacji deklaracj─Ö
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. Niezłożenie
deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacj─ů z miejsca w dotychczasowym przedszkolu.
9. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka sk┼éadaj─ů do wybranego przedszkola wype┼éniony
„Wniosek o przyj─Öcie do publicznego przedszkola”. Wniosek mo┼╝na pobra─ç we
wszystkich publicznych przedszkolach lub ze stron internetowych i złożyć do trzech
wybranych przedszkoli. Wzór wniosku o przyj─Öcie do publicznego przedszkola stanowi
za┼é─ůcznik nr 1 do regulaminu.
10. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci przyj─Ötych do przedszkola s─ů zobowi─ůzani do
podpisania umowy z przedszkolem. Niepodpisanie umowy w okre┼Ťlonym terminie jest
równoznaczne z rezygnacj─ů i utrat─ů miejsca w przedszkolu.
11. Post─Öpowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach okre┼Ťlonych w harmonogramie.
Terminy post─Öpowa┼ä rekrutacyjnych oraz terminy post─Öpowa┼ä uzupe┼éniaj─ůcych okre┼Ťlaj─ů
dyrektorzy przedszkoli w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Otwocka zgodnie z art. 6
ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o systemie o┼Ťwiaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).
12. W przypadku stwierdzenia, ┼╝e przyj─Öcie dziecka do publicznego przedszkola nast─ůpi┼éo
w wyniku nieprawdziwych o┼Ťwiadcze┼ä, dziecko zostanie w trybie natychmiastowym
skre┼Ťlone z listy ucz─Öszczaj─ůcych do tej┼╝e placówki.
Rozdział IV
Kryteria post─Öpowania rekrutacyjnego
§ 4
1. Do publicznych przedszkoli przyjmuje si─Ö wy┼é─ůcznie dzieci zamieszka┼ée wraz
z rodzicami/opiekunami prawnymi na terenie miasta Otwocka.
2. W przypadku wi─Ökszej liczby kandydatów spe┼éniaj─ůcych warunek zamieszkania na terenie
miasta Otwocka ni┼╝ liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie
postepowania rekrutacyjnego decyduj─ů kryteria okre┼Ťlone w art. 20c ust. 2 ustawy
o systemie o┼Ťwiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr. 256 poz. 2572 z po┼║┼ä. zm.).
Kryteria ustawowe obejmuj─ů:
1) wielodzietno┼Ť─ç rodziny dziecka,
2) niepe┼énosprawno┼Ť─ç dziecka,
3) niepe┼énosprawno┼Ť─ç jednego z rodziców dziecka,
4) niepe┼énosprawno┼Ť─ç obojga rodziców dziecka,
5) niepe┼énosprawno┼Ť─ç rodze┼ästwa dziecka,
6) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
7) obj─Öcie dziecka piecz─ů zast─Öpcz─ů.
3. Zgodnie z art. 20c ust. 3 ustawy o systemie o┼Ťwiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
256 poz. 2572 z pó┼║n. zm.) powy┼╝sze kryteria maj─ů jednakow─ů warto┼Ť─ç.
4. Je┼╝eli kandydaci uzyskali równorz─Ödn─ů ilo┼Ť─ç punktów lub po pierwszym etapie
post─Öpowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami,
na drugim etapie post─Öpowania decyduj─ů kryteria dodatkowe okre┼Ťlone przez dyrektora
przedszkola w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Otwocka.
5. Kryteria dodatkowe oraz ich warto┼Ť─ç:
1) dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni rozliczaj─ů podatek dochodowy od osób
fizycznych w Urz─Ödzie Skarbowym w Otwocku - 25 punktów,
2) rodzice/opiekunowie prawni s─ů osobami pracuj─ůcymi lub studiuj─ůcymi w systemie
dziennym - 20 punktów,
3) dziecko, którego rodze┼ästwo ucz─Öszcza do danego przedszkola - 15 punktów,
4) dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni deklaruj─ů pobyt w przedszkolu
minimum 4 godziny poza czasem realizacji podstawy programowej - 10 punktów,
5) dziecko, którego adres zamieszkania mie┼Ťci si─Ö w odleg┼éo┼Ťci do 3 km od danego
przedszkola - 5 punktów.
6. W przypadku uzyskania równorz─Ödnych wyników na drugim etapie post─Öpowania,
komisja rekrutacyjna przeprowadza losowanie, z którego sporz─ůdza protokó┼é.
7. Zgodnie z art. 20t ust. 2 pkt 1-3 ustawy o systemie o┼Ťwiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 256 poz. 2572 z pó┼║n. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o systemie
o┼Ťwiaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) do wniosku o przyj─Öcie do publicznego przedszkola
do┼é─ůcza si─Ö dokumenty oraz o┼Ťwiadczenia. Wykaz dokumentacji wymaganej do
potwierdzenia poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych zawarty jest we wniosku
o przyj─Öcie do publicznego przedszkola.
8. Przewodnicz─ůcy komisji rekrutacyjnej mo┼╝e:
1) za┼╝─ůda─ç od rodziców/opiekunów prawnych przedstawienia w wyznaczonym terminie
dokumentów potwierdzaj─ůcych z┼éo┼╝one o┼Ťwiadczenia,
2) zwróci─ç si─Ö do Prezydenta Miasta o potwierdzenie okoliczno┼Ťci zawartych w tych
o┼Ťwiadczeniach w tym w szczególno┼Ťci zamieszkiwania na terenie miasta Otwocka.
9. W przypadku nieprzed┼éo┼╝enia dokumentów potwierdzaj─ůcych spe┼énianie kryteriów oraz
w sytuacji braku potwierdzenia okoliczno┼Ťci zawartych w o┼Ťwiadczeniu, komisja
rekrutacyjna rozpatruj─ůc wniosek nie uwzgl─Ödnia danego kryterium.
Rozdział V
Komisja Rekrutacyjna
§ 5
1. Post─Öpowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza komisja
rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola wyznacza
przewodnicz─ůcego komisji.
2. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomo┼Ťci wyniki post─Öpowania
rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
3. W terminie do 5 dni od opublikowania listy dzieci zakwalifikowanych do danego
przedszkola rodzice/opiekunowie prawni dziecka maj─ů obowi─ůzek potwierdzenia wyboru
konkretnego przedszkola. Potwierdzenia nale┼╝y dokona─ç pisemnie.
4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do publicznego przedszkola, je┼╝eli w wyniku
postępowania rekrutacyjnego zostało zakwalifikowane oraz złożone zostały wymagane
dokumenty.
5. Komisja rekrutacyjna przyjmuje tylu kandydatów iloma wolnymi miejscami dysponuje
przedszkole, zachowuj─ůc kolejno┼Ť─ç stosowania kryteriów okre┼Ťlonych w niniejszego
regulaminie i wag─Ö ustalonych punktów za ich spe┼énienie.
6. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomo┼Ťci list─Ö kandydatów przyj─Ötych
i nieprzyjętych do publicznego przedszkola poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w przedszkolu.
Rozdział VI
Post─Öpowanie odwo┼éawcze i uzupe┼éniaj─ůce
§ 6
1. W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomo┼Ťci listy dzieci przyj─Ötych
i nieprzyj─Ötych, rodzic/opiekun prawny dziecka mo┼╝e wyst─ůpi─ç do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporz─ůdzenie uzasadnienia odmowy przyj─Öcia do publicznego przedszkola.
2. Uzasadnienie sporz─ůdza si─Ö w terminie 5 dni od dnia wyst─ůpienia, o którym mowa w ust.
1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyj─Öcia, liczb─Ö punktów, któr─ů dziecko
uzyska┼éo w post─Öpowaniu rekrutacyjnym oraz najni┼╝sz─ů liczb─Ö punktów, która uprawnia┼éa
do przyj─Öcia.
3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/opiekun prawny dziecka mo┼╝e
wnie┼Ť─ç do dyrektora publicznego przedszkola odwo┼éanie od rozstrzygni─Öcia komisji
rekrutacyjnej.
4. Dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
§ 7
1. Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole dysponuje
wolnymi miejscami dyrektor przedszkola przeprowadza post─Öpowanie uzupe┼éniaj─ůce.
2. Post─Öpowanie uzupe┼éniaj─ůce przeprowadza si─Ö do ko┼äca sierpnia roku szkolnego
poprzedzaj─ůcego rok szkolny, na który jest przeprowadzane post─Öpowanie rekrutacyjne.
3. Do post─Öpowania uzupe┼éniaj─ůcego stosuje si─Ö te same zasady, co w post─Öpowaniu
rekrutacyjnym.
4. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zamieszkali poza terenem miasta Otwocka mog─ů
ubiega─ç si─Ö o przyj─Öcie dziecka do publicznego przedszkola w post─Öpowaniu
uzupe┼éniaj─ůcym, je┼╝eli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, a dyrektor
przedszkola uzyska┼é zgod─Ö organu prowadz─ůcego na przyj─Öcie dziecka spoza miasta
Otwocka.
§ 8
Terminy post─Öpowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 stanowi─ů za┼é─ůcznik nr 2 do
niniejszego regulaminu.

OPŁATA ZA ŻYWIENIE

nr konta - 08 8001 0005 2001 0008 0103 0001

OPŁATA ZA POBYT

nr konta: 78 8001 0005 2001 0008 0103 0002

WP┼üATY NA RAD─ś RODZIC├ôW

nr konta: 54 1160 2202 0000 0002 3331 7812

stat4u