Przedszkole nr 10 "Le渘e Skrzaty" w Otwocku

Regulamin spacer贸w i wycieczek

Email Drukuj PDF

REGULAMIN SPACER脫W I WYCIECZEK OBOWI膭ZUJ膭CY W PRZEDSZKOLU NR 10 "LE艢NE SKRZATY" W OTWOCKU

Podstawa prawna:

1. Rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecze艅stwa i higieny w publicznych i niepublicznych szko艂ach i plac贸wkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz.69) 2. Rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunk贸w jamie musz膮 spe艂nia膰 organizatorzy wypoczynku dla dzieci i m艂odzie偶y szkolnej a tak偶e zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. z 1997, nr 12, poz.67). 3. Rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunk贸w i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szko艂y i plac贸wki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001 r. nr 135, poz. 1516).

搂 1 ZASADY OG脫LNE

1.Organizatorem spacer贸w i wycieczek s膮 Le艣ne Skrzaty Przedszkole Nr 10 w Otwocku przy ulicy Kochanowskiego 6 przy wsp贸艂pracy z Rad膮 Rodzic贸w.

2.W zorganizowaniu wycieczki Przedszkole mo偶e wsp贸艂dzia艂a膰 ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, kt贸rych przedmiotem dzia艂alno艣ci jest krajoznawstwo i turystyka

3.O organizacji i programie wycieczki powinny decydowa膰 r贸偶norakie kryteria, w tym: a) wiek uczestnik贸w b) zainteresowania i potrzeby przedszkolak贸w c) sprawno艣膰 fizyczna i stan zdrowia d) stopie艅 przygotowania do wykonywania trudno艣ci e) ewentualne potrzebne umiej臋tno艣ci specjalistyczne

4. Formy wycieczek organizowanych przez Przedszkole: a) spacery 鈥 wyj艣cie dzieci poza teren przedszkola w celu poznania najbli偶szej okolicy, np. parku, gdzie mo偶na uczy膰 dzieci nazw drzew, czy pobliskiego ruchliwego skrzy偶owania, gdzie dzieci poznaj膮 zasady pieszego ruchu drogowego, Spacer nie powinien zak艂贸ca膰 normalnego rytmu dnia przedszkolak贸w. b) kr贸tkie wycieczki 鈥 organizowane s膮 do miejsc znajduj膮cych si臋 w sporej odleg艂o艣ci od przedszkola. Dotarcie do celu powinno zajmowa膰 oko艂o 30 minut spacerem, mo偶na te偶 podjecha膰 komunikacj膮. Z g贸ry wiadomo 偶e wycieczka b臋dzie trwa艂a d艂u偶ej co spowoduje zak艂贸cenie normalnego rytmu dnia 鈥 np. opuszczenie jednego posi艂ku (nale偶y zorganizowa膰 dzieciom prowiant). Kr贸tkie wycieczki to np. wyj艣cie do kina czy na wyst臋py do teatru, poznanie przez dzieci interesuj膮cych obiekt贸w, pomnik贸w, muze贸w, ogrod贸w, lub obserwowanie ludzi przy pracy. c) d艂u偶sze wycieczki (autokarowe) 鈥 maj膮 charakter turystyczny. Pozwalaj膮 dzieciom na zetkni臋cie si臋 z nowym dla nich 艣rodowiskiem przyrodniczym. Moz臋 to bym np. rejs statkiem, poznanie odleg艂ych region贸w miasta b膮d藕 innej miejscowo艣ci ich kultury i zabytk贸w

5. Harmonogram wycieczek na dany rok szkolny stanowi za艂膮cznik do niniejszego regulaminu umieszczony w planie nadzoru pedagogicznego

6. Uczestnicy wycieczek to: a) dzieci wszystkich grup wiekowych, lub w zale偶no艣ci od charakteruwycieczki lub spaceru tylko dzieci z grupy najstarszej b) opiekunowie wg obowi膮zuj膮cych przepis贸w 鈥 w przypadku dzieci do 10 roku 偶ycia liczba dzieci pozostaj膮cych pod opiek膮 jednego wychowawcy nie mo偶e przekroczy膰 15

7. Koszt wycieczki lub spaceru pokrywa organizator, sponsor lub rodzice

8. Wy偶ywienie podczas wycieczki zapewnia Przedszkole

9. Program spaceru lub wycieczki organizowanej przez Przedszkole, liczb臋 opiekun贸w oraz imi臋 i nazwisko kierownika wycieczki zawiera karta wycieczki, kt贸r膮 zatwierdza dyrektor przedszkola. Do karty wycieczki nale偶y do艂膮czy膰 list臋 uczestnik贸w oraz o艣wiadczenie w sprawie ochrony zdrowia i 偶ycie, podpisan膮 przez ka偶dego opiekuna wycieczki

10. Udzia艂 dzieci w wycieczkach krajoznawczo 鈥 turystycznych (dotyczy wycieczek ca艂odziennych) wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodzice, prawni opiekunowie)

11. Kierownikiem wycieczek jest ka偶dorazowo wyznaczona przez dyrektora osoba, nauczyciel, kt贸ry pe艂ni nadz贸r nad organizacj膮 wycieczki lub spaceru.

12. Uczestnicy spacer贸w i wycieczek s膮 ubezpieczeni od nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w

13. Organizuj膮c spacery i wycieczki: a) zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru b膮d藕 wycieczki, aby ich obserwacje i dzia艂ania by艂y 艣wiadome b) nie dopuszczamy do nadmiernego zm臋czenia fizycznego c) przestrzegamy norm kulturalnego zachowania si臋 w stosunku do wsp贸艂uczestnik贸w wycieczki d) przestrzegamy wsp贸lnie wypracowanych regu艂 zapewniaj膮cych bezpiecze艅stwo, wsp贸艂dzia艂anie i przyjemny nastr贸j, kt贸re wp艂yn膮 na nasze doznania psychiczne i estetyczne. e) dbamy o w艂a艣ciwy dob贸r dzieci do warunk贸w atmosferycznych f) zapewniamy pe艂ne bezpiecze艅stwo, a w okre艣lonych sytuacjach dajemy dzieciom kontrolowane poczucie swobody g) zapewniamy w艂a艣ciw膮 organizacj臋, tak aby osi膮gn膮膰 zamierzone cele edukacyjne h) upowszechniamy r贸偶norodne formy aktywnego wypoczynku

14. Niniejszy regulamin stosuje si臋 do wszystkich form spacer贸w i wycieczek.

搂 2 ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

1. Dyrektor czuwa nad prawid艂ow膮 organizacj膮 spaceru i wycieczki

2. Wyznacza kierownika wycieczki spo艣r贸d pracownik贸w pedagogicznych przedszkola posiadaj膮cych uprawnienia do kierowania wycieczkami szkolnymi

3. Gromadzi dokumentacj臋 wycieczki (karta wycieczki, lista uczestnik贸w, o艣wiadczenia opiekun贸w wycieczek)

4. Dysponuje 艣rodkami finansowymi przeznaczonymi na organizacj臋 wycieczki, a po jej zako艅czeniu dokonuje rozliczenia

5. Organizuje transport i wy偶ywienie

ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI

1. Kierownikiem wycieczki krajoznawczo 鈥 turystycznej mo偶e by膰 wy艂膮cznie nauczyciel zatrudniony w danej plac贸wce

2. Opracowuje program, harmonogram wycieczki oraz jej regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestnik贸w

3. Zapewnia warunki do pe艂nej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadz贸r w tym zakresie

4. Zapoznaje uczestnik贸w z zasadami bezpiecze艅stwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania

5. Okre艣la zadania opiekuna dotycz膮ce programu, zapewnia opiek臋 i bezpiecze艅stwo uczestnikom wycieczki

6. Nadzoruje zaopatrzenie uczestnik贸w wycieczki w odpowiedni sprz臋t oraz apteczk臋 pierwszej pomocy

7. Kierownik wycieczki rozdziela zadania w艣r贸d uczestnik贸w

8. Dokonuje podsumowania i oceny wycieczki po jej zako艅czeniu

ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI

1. Opiekun sprawuje opiek臋 nad powierzonymi mu dzie膰mi

2. Wsp贸艂dzia艂a z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki

3. Sprawuje nadz贸r nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem zasad bezpiecze艅stwa

4. Nadzoruje wykonywanie zada艅 i polece艅 przydzielonych dzieciom

5. Zobowi膮zany jest sprawdza膰 stan liczbowy przedszkolak贸w przed wyruszeniem z ka偶dego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego

6. Wykonuje te偶 inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

搂 3 OG脫LNE ZASADY BEZPIECZE艃STWA PODCZAS WYCIECZEK I SPACER脫W

1. Osobami odpowiedzialnymi za bezpiecze艅stwo przedszkolak贸w podczas wycieczek s膮: kierownik wycieczki oraz opiekunowie grup. Zasada ta dotyczy tak偶e rodzic贸w wspomagaj膮cych organizatora w zapewnieniu opieki. 2. Miejscem zbi贸rki przedszkolak贸w jest budynek przedszkola. Przedszkolaki udaj膮 si臋 do domu pod opiek膮 rodzic贸w. 3. W trakcie przygotowa艅 do wycieczki kierownik powinien zapozna膰 uczestnik贸w (w tym pozosta艂ych opiekun贸w z zasadami bezpiecze艅stwa obowi膮zuj膮cymi podczas wyjazdu i warunkami ich przestrzegania 4. Zabronione jest prowadzenie wycieczek z dzie膰mi podczas burzy, 艣niegu i go艂oledzi. 5. Urz膮dzanie dla przedszkolak贸w 艣lizgawek i lodowisk na rzekach, stawach i jeziorach jest zabronione 搂 4 ZASADY BEZPIECZE艃STWA PODCZAS PIESZYCH WYCIECZEK

1. Liczebno艣膰 grupy do 25 dzieci 鈥 2 opiekun贸w

2. W czasie wycieczki jeden opiekun prowadzi grup臋, drugi idzie na ko艅cu

3. Uczestnicy ubrani s膮 odpowiednio do miejsca i warunk贸w atmosferycznych

4. W mie艣cie nale偶y porusza膰 si臋 po chodnikach, poza miastem 鈥 lew膮 stron膮 drogi, pojedynczo, ust臋puj膮c nadje偶d偶aj膮cym pojazdom. Dw贸jkami poza miastem mo偶na chodzi膰 wy艂膮cznie po drogach o bardzo ma艂ym ruchu

5. W lesie nale偶y porusza膰 si臋 po oznakowanych szlakach turystycznych lub po wyznaczonych 艣cie偶kach

6. Opiekun powinien zna膰 teren

7. Przed wyruszeniem z Przedszkola uczestnicy powinni by膰 poinformowani o zasadach poruszania si臋 po drogach i po lesie

8. Nale偶y zabra膰 apteczk臋 pierwszej pomocy.

搂 5  ZASADY BEZPIECZE艃STWA PODCZAS WYCIECZEK AUTOKAROWYCH

1. Liczebno艣膰 grupy nale偶y dostosowa膰 do mo偶liwo艣ci technicznych autokaru (liczba dzieci nie mo偶e by膰 wi臋ksza od liczby miejsc oznaczonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

2. Ka偶dy opiekun zajmuje si臋 swoj膮 grup膮 maksymalnie 13 os贸b

3. Miejsca przy drzwiach zajmuj膮 osoby doros艂e

4. Przej艣cia w autokarze musz膮 by膰 wolne, nie mog膮 tam znajdowa膰 si臋 dodatkowe miejsca do siedzenia

5. Kierowca posiada kwalifikacje kierowcy zawodowego oraz potwierdzenie sprawno艣ci technicznej pojazdu

6. Kierowca mo偶e pracowa膰 max 8 godzin

7. Przestoje o kt贸rych decyduje kierowca, s膮 dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych

8. Po ka偶dej przerwie w podr贸偶y nale偶y sprawdzi膰 stan liczebny dzieci

9. Opiekunowie zapewniaj膮 dzieciom bezpieczne przej艣cie z pojazdu do pojazdu przy wsiadaniu i wysiadaniu

10. Opiekunowie pilnuj膮 bezpiecze艅stwa dzieci w czasie jazdy (nie wolno chodzi膰 po autokarze, siedzie膰 ty艂em, na oparciu.

11. Planuj膮c wycieczk臋 autokarow膮, nale偶y pozna膰 uczestnik贸w 鈥 w przypadku choroby lokomocyjnej nale偶y po艂kn膮膰 1 tabletk臋 Aviomarinu na 30 minut przed jazd膮 (na polecenie rodzica)

12. Nale偶y bra膰 apteczk臋 pierwszej pomocy.

搂 6 NIEZB臉DNA DOKUMENTACJA DO PRAWID艁OWEGO ZORGANIZOWANIA WYCIECZKI LUB SPACERU

1. Niezb臋dna dokumentacja powinna zawiera膰:

a) kart臋 wycieczki, kt贸ra stanowi za艂膮cznik Nr 1 do regulaminu (wype艂nion膮 kart臋 powinien zatwierdzi膰 dyrektor przedszkola)

b) liczb臋 uczestnik贸w i opiekun贸w, ich dat臋 urodzenia c) regulamin wycieczki d) pisemne zgody rodzic贸w, stanowi膮cy za艂膮cznik Nr 2 do regulaminu

e) o艣wiadczenie opiekun贸w o bezpiecze艅stwie dzieci 鈥 za艂膮cznik Nr 3

f) dow贸d ubezpieczenia uczestnik贸w od nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w

g) rozliczenie finansowe.

Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem uchwalenia przez Rad臋 Pedagogiczn膮

OP艁ATA ZA 呕YWIENIE

nr konta - 08 8001 0005 2001 0008 0103 0001

OP艁ATA ZA POBYT

nr konta: 78 8001 0005 2001 0008 0103 0002

WP艁ATY NA RAD臉 RODZIC脫W

nr konta: 54 1160 2202 0000 0002 3331 7812

stat4u