Przedszkole nr 10 Leśne Skrzaty w Otwocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony Przedszkola nr 10 Leśne Skrzaty w Otwocku.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

Data publikacji strony internetowej: 2010-02-14.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-08.

Strona internetowa placówki oświatowej jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848) z powodów wymienionych poniżej.
- Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
- Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Strona posiada:
- podwyższony kontrast,
- możliwość zmiany wielkości liter,

Przedszkole dokłada możliwych starań, aby zamieszczane teksty były zrozumiałe i formatowane zgodnie z zasadami dostępności oraz na bieżąco usuwać zgłaszane bariery na stronie internetowej.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-05.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Pszczółkowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 779 37 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich znajduje się pod adresem: https://www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna

Na teren Przedszkola można wejść przez furtkę od strony ul. Kochanowskiego, a następnie przejść chodnikiem do budynku, który posiada dwa wejścia.
Wejście I główne, oznakowane od strony frontu budynku, od ul. Kochanowskiego, nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Wejście do budynku po schodach.
Wejście II boczne, oznakowane od strony bramy wjazdowej, nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Na wprost drzwi są drugie drzwi, za którymi znajduje się korytarz i schody. Budynek jest trzykondygnacyjny, aby dostać się z poziomu szatni (0) na poziom parteru, a następnie na pierwsze i drugie piętro należy pokonać schody. Na każdym poziomie znajduje się korytarz/hol.
Obsługa interesantów odbywa się wyłącznie na 2 piętrze budynku. Toaleta dla interesantów znajduje się w budynku.
W budynku nie ma windy, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W odległości ok. 100 metrów od budynku znajduje się parking przedszkola z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
Dyrektor placówki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku dostępna jest informacja w postaci planszy o rozkładzie pomieszczeń.