Przedszkole nr 10 "Leťne Skrzaty" w Otwocku

Statut

 

STATUT

PRZEDSZKOLA NR 10

ÔÇ×LE┼ÜNE SKRZATYÔÇŁ

ul. Kochanowskiego 6

05-400 Otwock

Otwock 2017

tekst jednolity


Statut opracowano na podstawie:

┬Ę        Ustawy z dnia 7 wrze┼Ťnia 1991 r. o systemie o┼Ťwiaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z p├│┼║n. zm.);

┬Ę        Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ÔÇô Prawo o┼Ťwiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z p├│┼║n. zm.);

┬Ę        Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzaj─ůce ustaw─Ö ÔÇô Prawo o┼Ťwiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);

┬Ę        Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z p├│┼║n. zm.);

┬Ę        Rozporz─ůdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecze┼ästwa i higieny w publicznych i niepublicznych szko┼éach i plac├│wkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);

┬Ę        Rozporz─ůdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczeg├│┼éowej organizacji publicznych szk├│┼é i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);

┬Ę        Rozporz─ůdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1656);

┬Ę        Rozporz─ůdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kszta┼écenia og├│lnego dla szko┼éy podstawowej, w tym dla uczni├│w z niepe┼énosprawno┼Ťci─ů intelektualn─ů w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kszta┼écenia og├│lnego dla bran┼╝owej szko┼éy I stopnia, kszta┼écenia og├│lnego dla szko┼éy specjalnej przysposabiaj─ůcej do pracy oraz kszta┼écenia og├│lnego dla szko┼éy policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);

┬Ę        Rozporz─ůdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. roku w sprawie warunk├│w organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i m┼éodzie┼╝y niepe┼énosprawnych, niedostosowanych spo┼éecznie i zagro┼╝onych niedostosowaniem spo┼éecznym (Dz. U. z 2017 r. 1578);

┬Ę        Rozporz─ůdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowi─ůzkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i m┼éodzie┼╝y (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616);

┬Ę        Rozporz─ůdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635);

┬Ę        Rozporz─ůdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko┼éach i plac├│wkach (Dz. U. z 2017 r. poz.1591);

┬Ę        Rozporz─ůdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 wrze┼Ťnia 2017 r. w sprawie orzecze┼ä i opinii wydanych przez zespo┼éy orzekaj─ůce w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1743);

┬Ę        Rozporz─ůdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunk├│w i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szko┼éach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 z p├│┼║. zm.).

Rozdział I

Postanowienia og├│lne

┬ž 1

 

 1. Przedszkole Nr 10, zwane dalej ÔÇ×przedszkolemÔÇŁ jest przedszkolem publicznym.
 2. Przedszkole dzia┼éa na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo o┼Ťwiatowe, akt├│w wykonawczych do ustawy oraz niniejszego statutu.
 3. Siedziba przedszkola znajduje si─Ö w Otwocku, przy ulicy Kochanowskiego 6
 4. Organem prowadz─ůcym przedszkole jest Miasto Otwock.
 5. Nadz├│r pedagogiczny nad Przedszkolem Nr 10 sprawuje Mazowiecki Kurator O┼Ťwiaty.
 6. Podstawow─ů jednostk─ů organizacyjn─ů przedszkola jest oddzia┼é z┼éo┼╝ony z dzieci zgrupowanych wed┼éug zbli┼╝onego wieku, z uwzgl─Ödnieniem ich potrzeb oraz mo┼╝liwo┼Ťci rozwojowych.
 7. Ustalona nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu:

Przedszkole Nr 10 ÔÇ×Le┼Ťne SkrzatyÔÇŁ

ul. Kochanowskiego 6

05-400 Otwock

tel./fax: 22 779-37-12

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj─ůcymi. W przegl─ůdarce musi by─ç w┼é─ůczona obs┼éuga JavaScript, ┼╝eby go zobaczy─ç.

8. Przedszkole posiada w┼éasne LOGO, kt├│rym pos┼éuguje si─Ö w znacz─ůcych dla siebie przypadkach (pisma, podania, dyplomy itp.)

9. Na piecz─ůtkach i stemplach u┼╝ywana jest ustalona nazwa przedszkola w pe┼énym brzmieniu, z dodaniem numeru REGONU 013002598NIP 532 -17-59-151

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

┬ž 2

1. Przedszkole realizuje cele i zadania okre┼Ťlone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

1) Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z jego podstaw─ů programow─ů jest wsparcie ca┼éo┼Ťciowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania- uczenia si─Ö, co umo┼╝liwia dziecku odkrywanie w┼éasnych mo┼╝liwo┼Ťci, sensu dzia┼éania oraz gromadzenie do┼Ťwiadcze┼ä na drodze prowadz─ůcej do prawdy, dobra i pi─Ökna;

2) Wynikaj─ůce z powy┼╝szych cel├│w zadania, przedszkole realizuje w ramach nast─Öpuj─ůcych obszar├│w edukacyjnych:

  1. fizyczny obszar rozwoju dziecka,
  2. emocjonalny obszar rozwoju dziecka,
  3. społeczny obszar rozwoju dziecka,
  4. poznawczy obszar rozwoju dziecka;

3) Sposób realizacji zadań przedszkola z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka oraz przygotowaniu go do nauki w szkole:

  1. udzielanie dzieciom pomocy psychologicznoÔÇôpedagogicznej oraz wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka,
  2. organizowanie opieki nad dzie─çmi niepe┼énosprawnymi, odpowiednio do ich potrzeb oraz mo┼╝liwo┼Ťci przedszkola,
  3. umo┼╝liwienie dzieciom podtrzymywania poczucia to┼╝samo┼Ťci narodowej, j─Özykowej i religijnej (dzieci, kt├│re nie b─Öd─ů uczestniczy┼éy w lekcjach religii, na czas ich trwania, przejd─ů z nauczycielem do innej grupy),
  4. rozpoznawanie potrzeb dzieci w zakresie edukacji, opieki, wychowania,
  5. prowadzenie działania prozdrowotnego i proekologicznego,
  6. zapewnianie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,
  7. przyjmowanie dzieci zamieszkałych w danym obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również uczniów zamieszkałych poza obwodem,
  8. zapewnianie bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom przedszkola,
  9. zatrudnianie nauczycieli posiadaj─ůcych kwalifikacje okre┼Ťlone w odr─Öbnych przepisach,
  10. realizacja podstawy programowej ustalon─ů dla przedszkoli;

4Przedszkole sprawuje opiek─Ö nad dzie─çmi, dostosowuj─ůc metody i sposoby oddzia┼éywa┼ä, do wieku dziecka i jego mo┼╝liwo┼Ťci rozwojowych, potrzeb ┼Ťrodowiskowych, z uwzgl─Ödnieniem istniej─ůcych warunk├│w lokalowych, a w szczeg├│lno┼Ťci:

  1. zapewnia bezpo┼Ťredni─ů i sta┼é─ů opiek─Ö nad dzie─çmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zaj─Ö─ç poza terenem przedszkola (spos├│b organizowania spacer├│w i wycieczek okre┼Ťla regulamin),
  2. dziecko ucz─Öszczaj─ůce na zaj─Öcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opiek─ů osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zaj─Ö─ç,
  3. organizuje spo┼╝ywanie posi┼ék├│w zgodnie z zasadami ┼╝ywienia oraz mo┼╝liwo┼Ťciami technicznymi,
  4. zapewnia dzieciom pe┼éne poczucie bezpiecze┼ästwa zar├│wno pod wzgl─Ödem fizycznym jak i psychicznym oraz u┼Ťwiadamia konieczno┼Ť─ç przestrzegania ustalonych wsp├│lnie zasad,
  5. w wypadkach nag┼éych wszystkie dzia┼éania pracownik├│w przedszkola, bez wzgl─Ödu na zakres ich czynno┼Ťci s┼éu┼╝bowych, w pierwszej kolejno┼Ťci skierowane s─ů na zapewnienie bezpiecze┼ästwa dzieciom,
  6. wsp├│┼épracuje z poradni─ů psychologiczno ÔÇô pedagogiczn─ů zapewniaj─ůc w miar─Ö potrzeb i mo┼╝liwo┼Ťci konsultacje i pomoc;

5) Szczeg├│┼éowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodzic├│w lub prawnych opiekun├│w lub osoby upowa┼╝nione zapewniaj─ůce dziecku pe┼éne bezpiecze┼ästwo:

  1. dzieci powinny by─ç przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach ustalonych w Statucie Przedszkola i w arkuszu organizacji przedszkola na dany rok szkolny,
  2. rodzice (prawni opiekunowie) na pocz─ůtku wrze┼Ťnia sk┼éadaj─ů pisemne upowa┼╝nienie dla os├│b mog─ůcych odbiera─ç ich dzieci z przedszkola. Pisemne upowa┼╝nienie powinno zawiera─ç imi─Ö, nazwisko, numer i seri─Ö dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodzica oraz numer telefonu do rodzic├│w lub prawnych opiekun├│w,
  3. dzieci powinny by─ç przyprowadzane do godz. 9.00,
  4. rodzice odpowiedzialni s─ů za w┼éa┼Ťciwe wykorzystanie kod├│w do domofon├│w oraz kart ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu w celu zapewnienia bezpiecze┼ästwa dzieciom,
  5. w przypadku sp├│┼║nienia spowodowanego wa┼╝n─ů sytuacj─ů ┼╝yciow─ů rodzic zobowi─ůzany jest do telefonicznego powiadomienia przedszkola,
  6. nauczyciel nie mo┼╝e wyda─ç dziecka osobie znajduj─ůcej si─Ö pod wp┼éywem alkoholu,
  7. rodzice (prawni opiekunowie) przejmuj─ů odpowiedzialno┼Ť─ç prawn─ů za bezpiecze┼ästwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upowa┼╝nion─ů przez nich osob─Ö,
  8. nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za bezpiecze┼ästwo dziecka pozostawionego przez rodzic├│w (prawnych opiekun├│w) bez opieki na terenie przedszkola (np. przed budynkiem, w ogrodzie, w ┼éazience, w szatni),
  9. osoby odbieraj─ůce dziecko z przedszkola s─ů zobowi─ůzane do poinformowania o tym fakcie nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko oraz do niezw┼éocznego jego odbioru z terenu ogrodu przedszkolnego b─ůd┼║ sali przedszkolnej, jednocze┼Ťnie nie zezwala si─Ö w/w osobom na przebywanie na terenie przedszkola po czasie odbioru dziecka,
  10. W przypadku cz─Östych sp├│┼║nie┼ä rodzic├│w i odbierania dzieci po godzinach pracy przedszkola b─Öd─ů podj─Öte nast─Öpuj─ůce dzia┼éania:

-rozmowa dyrektora przedszkola z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka,

-wystosowanie listu do rodzic├│w lub prawnych opiekun├│w dziecka,

-wyst─ůpienie dyrektora z wnioskiem do S─ůdu Rodzinnego i Nieletnich o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola,

-podj─Öcie decyzji na podstawie uchwa┼éy rady pedagogicznej i rady rodzic├│w o skre┼Ťleniu dziecka z listy wychowank├│w;

k. w przypadku, niemo┼╝no┼Ťci skontaktowania si─Ö telefonicznego, nauczyciel oczekuje z dzieckiem przez 1 godzin─Ö od momentu zamkni─Öcia przedszkola. Je┼╝eli w tym czasie rodzice (prawni opiekunowie) nie zg┼éosz─ů si─Ö po dziecko, nauczyciel powiadamia dyrektora i najbli┼╝szy Komisariat Policji o niemo┼╝no┼Ťci skontaktowania si─Ö z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu ustalenia miejsca pobytu rodzic├│w.

2. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:

1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i mo┼╝liwo┼Ťci indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszar├│w edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

3) stosowanie otwartych form pracy, umo┼╝liwiaj─ůcych dziecku wyb├│r miejsca i rodzaju aktywno┼Ťci,

4) indywidualizacj─Ö tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepe┼énosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zaj─Ö─ç zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza ÔÇô odpowiednio do stopnia i rodzaju niepe┼énosprawno┼Ťci dziecka.

 

Pomoc psychologiczno ÔÇô pedagogiczna

 

┬ž 3

 

1. Pomoc psychologiczno ÔÇô pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego mo┼╝liwo┼Ťci psychofizycznych i czynnik├│w ┼Ťrodowiskowych wp┼éywaj─ůcych na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencja┼éy rozwojowego dziecka i stwarzania warunk├│w do jego aktywnego i pe┼énego uczestnictwa w ┼╝yciu przedszkola oraz ┼Ťrodowisku spo┼éecznym poprzez:

  1. diagnozowanie ┼Ťrodowiska dziecka;
  2. rozpoznawanie potencjalnych mo┼╝liwo┼Ťci oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umo┼╝liwianie ich zaspokojenia;
  3. rozpoznawanie przyczyn trudno┼Ťci w opanowywaniu umiej─Ötno┼Ťci i wiadomo┼Ťci przez dziecko;
  4. wspieranie dziecka z wybitnymi uzdolnieniami;
  5. wspieranie nauczycieli i rodzic├│w w dzia┼éaniach wyr├│wnuj─ůcych szanse edukacyjne dzieci;
  6. udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymaga┼ä edukacyjnych wynikaj─ůcych z realizacji program├│w wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u kt├│rego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudno┼Ťci w uczeniu si─Ö, uniemo┼╝liwiaj─ůce sprostanie tym wymaganiom;
  7. wspieranie nauczycieli i rodzic├│w w rozwi─ůzywaniu problem├│w wychowawczych;
  8. umo┼╝liwianie rozwijania umiej─Ötno┼Ťci wychowawczych rodzic├│w i nauczycieli;
  9. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

2. Pomoc psychologiczno ÔÇô pedagogiczna realizowana jest we wsp├│┼épracy z:

 1. rodzicami;
 2. psychologiem;
 3. logoped─ů;
 4. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
 5. plac├│wkami doskonalenia nauczycieli;
 6. innymi przedszkolami;
 7. organizacjami pozarz─ůdowymi oraz innymi instytucjami dzia┼éaj─ůcymi na rzecz rodziny, dzieci i m┼éodzie┼╝y.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy rodzic├│w, nauczycieli, psychologa, logopedy, dyrektora przedszkola, asystenta rodziny, wychowawcy grupy wychowawczej, piel─Ögniarki ┼Ťrodowiska nauczania i wychowania, poradni, asystenta edukacji romskiej, pomocy nauczyciela, asystenta nauczyciela, pracownika socjalnego, kuratora s─ůdowego, organizacji pozarz─ůdowej lub instytucji dzia┼éaj─ůcej na rzecz rodziny, dzieci i m┼éodzie┼╝y;

 

4.    Potrzeba obj─Öcia ucznia pomoc─ů psychologiczno-pedagogiczn─ů w przedszkolu wynika w szczeg├│lno┼Ťci:

 1. z niepe┼énoprawno┼Ťci;
 2. z niedostosowania społecznego;
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 4. z zaburzeń zachowania i emocji;
 5. ze szczególnych uzdolnień;
 6. ze specyficznych trudno┼Ťci w uczeniu si─Ö;
 7. z deficyt├│w kompetencji i zaburze┼ä sprawno┼Ťci j─Özykowych;
 8. z choroby przewlekłej;
 9. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 10. z niepowodzeń edukacyjnych;
 11. z zaniedba┼ä ┼Ťrodowiskowych zwi─ůzanych z sytuacj─ů bytow─ů dziecka i jego rodziny, sposobem sp─Ödzania czasu wolnego i kontaktami ┼Ťrodowiskowymi;
 12. z trudno┼Ťci adaptacyjnych zwi─ůzanych z r├│┼╝nicami kulturowymi lub ze zmian─ů ┼Ťrodowiska edukacyjnego, w tym zwi─ůzanych z wcze┼Ťniejszym kszta┼éceniem za granic─ů.

5. W przypadku dziecka posiadaj─ůcego orzeczenie o potrzebie kszta┼écenia specjalnego utworzenie zespo┼éu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kt├│ry b─Ödzie planowa┼é i koordynowa┼é udzielanie pomocy, z uwzgl─Ödnieniem wymiaru godzin ustalonego dla poszczeg├│lnych form udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bie┼╝─ůcej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane dzia┼éania nauczycieli i specjalist├│w, a tak┼╝e w formie:

 1. Zaj─Ö─ç specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych:

a) Zaj─Öcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje si─Ö dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudno┼Ťciami w uczeniu si─Ö. Liczba uczestnik├│w zaj─Ö─ç nie mo┼╝e przekracza─ç 5,

b) Zaj─Öcia logopedyczne organizuje si─Ö dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawno┼Ťci j─Özykowych. Liczba uczestnik├│w zaj─Ö─ç nie mo┼╝e przekracza─ç 4;

2. innych o charakterze terapeutycznym;

3.zaj─Ö─ç rozwijaj─ůcych uzdolnienia organizuje si─Ö dla dzieci szczeg├│lnie uzdolnionych. Liczba uczestnik├│w zaj─Ö─ç nie mo┼╝e przekracza─ç 8;

4. porad, konsultacji i warsztat├│w dla rodzic├│w i nauczycieli;

5. zindywidualizowanej ┼Ťcie┼╝ki realizacji obowi─ůzkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

7.    Obj─Öcie dziecka zaj─Öciami dydaktyczno ÔÇô wyr├│wnawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzic├│w dziecka.

 

8.    W przedszkolu zatrudniony jest psycholog i logopeda.

 

9.    Pomoc psychologiczno - pedagogiczn─ů organizuje dyrektor przedszkola.

 

10.    Korzystanie z pomocy psychologiczno -pedagogicznej jest dobrowolne i nieodp┼éatne.

 

11.    Rodzic ma prawo nie wyrazi─ç zgody na udzielenie dziecku pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz nie wyrazi─ç zgody na udzia┼é dziecka w danej formie pomocy.

 

12.    Rezygnacj─Ö z pomocy wyra┼╝a w formie pisemnej.

 

13.    Pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielaj─ů dzieciom nauczyciele oraz specjali┼Ťci zatrudniani w przedszkolu, w szczeg├│lno┼Ťci psycholog, logopeda, nauczyciel wspomagaj─ůcy.

 

14.    W przypadku dziecka posiadaj─ůcego orzeczenie o potrzebie kszta┼écenia specjalnego planowaniem i koordynowaniem udzielania pomocy zajmuje si─Ö powo┼éany przez Dyrektora zesp├│┼é, sk┼éadaj─ůcy si─Ö z nauczycieli i specjalist├│w pracuj─ůcych z dzieckiem.

 

15.    Prac─Ö zespo┼éu koordynuje wyznaczona przez dyrektora osoba.

16. O obj─Öciu dziecka pomoc─ů psychologiczno ÔÇô pedagogiczn─ů, formach, wymiarze godzin i okresie jej udzielania, przedszkole informuje rodzic├│w dziecka pisemnie

17. Obowi─ůzki psychologa:

 1. prowadzenie bada┼ä i dzia┼éa┼ä diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo┼╝liwo┼Ťci psychofizycznych dzieci w celu okre┼Ťlenia mocnych stron predyspozycji, zainteresowa┼ä i uzdolnie┼ä uczni├│w, oraz przyczyn niepowodze┼ä edukacyjnych lub trudno┼Ťci w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ogranicze┼ä utrudniaj─ůcych funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w ┼╝yciu przedszkola;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwi─ůzywania problem├│w wychowawczych stanowi─ůcych barier─Ö i ograniczaj─ůcych aktywne i pe┼éne uczestnictwo dziecka w ┼╝yciu przedszkola;
 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb w oparciu o obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa;
 4. minimalizowanie skutk├│w zaburze┼ä rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie r├│┼╝nych form pomocy w ┼Ťrodowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dzieci;
 5. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 6. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych mo┼╝liwo┼Ťci, predyspozycji i uzdolnie┼ä dzieci;
 7. wspieranie nauczycieli i innych specjalist├│w w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo┼╝liwo┼Ťci psychofizycznych dzieci w celu okre┼Ťlenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowa┼ä i uzdolnie┼ä uczni├│w oraz przyczyn niepowodze┼ä edukacyjnych lub trudno┼Ťci w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ogranicze┼ä utrudniaj─ůcych funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w ┼╝yciu przedszkola.

18. Obowi─ůzki logopedy:

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dziecka i eliminowania jej zaburzeń;
 3. zaj─Öcia logopedyczne organizuje si─Ö dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawno┼Ťci j─Özykowych. Liczba uczestnik├│w zaj─Ö─ç nie mo┼╝e przekracza─ç 4.
 4. podejmowanie dzia┼éa┼ä profilaktycznych zapobiegaj─ůcych powstawaniu zaburze┼ä komunikacji j─Özykowej we wsp├│┼épracy z rodzicami dzieci;
 5. wspieranie nauczycieli i innych specjalist├│w w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo┼╝liwo┼Ťci psychofizycznych dzieci w celu okre┼Ťlenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowa┼ä i uzdolnie┼ä uczni├│w oraz przyczyn niepowodze┼ä edukacyjnych lub trudno┼Ťci w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ogranicze┼ä utrudniaj─ůcych funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w ┼╝yciu przedszkola oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

19. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

 

Rozdział III

 

Organy przedszkola i ich szczegółowe kompetencje

 

┬ž 4

 

1. Statut przedszkola okre┼Ťla kompetencje organ├│w przedszkola, kt├│rymi s─ů:

 

1) Dyrektor Przedszkola;

 

2) Rada Pedagogiczna;

 

3) Rada Rodzic├│w.

2. Dyrektor przedszkola:

 1. kieruje dzia┼éalno┼Ťci─ů jednostki,
 2. reprezentuje przedszkole na zewn─ůtrz,
 3. jest kierownikiem zak┼éadu pracy i pracodawc─ů zatrudnionych w przedszkolu kierownika wychowania przedszkolnego, nauczycieli, i innych pracownik├│w nieb─Öd─ůcych nauczycielami,
 4. sprawuje nadz├│r pedagogiczny, zapewnienia odpowiednio wykwalifikowan─ů kadr─Ö pedagogiczn─ů,
 5. kontroluje realizacj─Ö podstawy programowej oraz przestrzegania statutu przedszkola i respektowanie praw dziecka przez wszystkich pracownik├│w przedszkola,
 6. inspiruje i wspomaga nauczycieli w tworzeniu przez nich wysokiej jako┼Ťci pracy przedszkola i podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego oraz wsp├│┼épracy z plac├│wkami badawczymi i partnerami spo┼éecznymi,
 7. planuje, organizuje i kontroluje dzia┼éalno┼Ť─ç wychowawczo ÔÇô dydaktyczn─ů i opieku┼äcz─ů przedszkola zgodn─ů z przepisami prawa,
 8. organizuje ewaluacj─Ö wewn─Ötrzn─ů i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia pracy przedszkola,
 9. zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
 10. obserwuje prowadzone przez nauczycieli zaj─Öcia dydaktyczne, wychowawcze i opieku┼äcze oraz inne zaj─Öcia i czynno┼Ťci wynikaj─ůce z dzia┼éalno┼Ťci statutowej przedszkola,
 11. przekazuje informacje na temat prowadzonego nadzoru pedagogicznego radzie pedagogicznej oraz organowi sprawuj─ůcemu nadz├│r pedagogiczny,
 12. opracowuje plan rozwoju przedszkola wsp├│lnie z rad─ů pedagogiczn─ů w oparciu o wnioski wyp┼éywaj─ůce z ca┼éorocznej pracy wychowawczo ÔÇô dydaktycznej,
 13. gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy wed┼éug zasad okre┼Ťlonych w odr─Öbnych przepisach,
 14. dyrektor mo┼╝e podj─ů─ç decyzj─Ö o powo┼éaniu Spo┼éecznej Komisji Rekrutacyjnej, je┼╝eli istnieje taka konieczno┼Ť─ç, przyj─Öciu dziecka do przedszkola, skre┼Ťleniu dziecka z przedszkola po zaopiniowaniu przez rad─Ö pedagogiczn─ů i rad─Ö rodzic├│w,
 15. przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedk┼éada go do zatwierdzenia organowi prowadz─ůcemu, radzie pedagogicznej,
 16. przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwa┼éy oraz uchwa┼éy rady rodzic├│w podj─Öte w ramach ich kompetencji stanowi─ůcych, wstrzymuje uchwa┼éy rady pedagogicznej i rady rodzic├│w niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy,
 17. koordynuje opiek─Ö nad dzie─çmi, tworzy optymalne warunki do ich rozwoju,
 18. dysponuje ┼Ťrodkami okre┼Ťlonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez i ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za ich prawid┼éowe wykorzystanie, a tak┼╝e mo┼╝e organizowa─ç administracyjn─ů, finansow─ů i gospodarcz─ů obs┼éug─Ö przedszkola,
 19. wsp├│┼épracuje z rodzicami, organem prowadz─ůcym oraz instytucjami nadzoruj─ůcymi i kontroluj─ůcymi,
 20. kieruje polityk─ů kadrow─ů przedszkola, zatrudniana i zwalniania nauczycieli oraz innych pracownik├│w przedszkola,
 21. wyst─Öpuje z wnioskami o nagrody i odznaczenia dla nauczycieli po zasi─Ögni─Öciu opinii rady pedagogicznej, przyznaje nagrody i wyst─Öpuje o nagrody i odznaczenia dla pracownik├│w przedszkola zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami,
 22. wymierza kary porz─ůdkowe pracownikom zgodnie z odr─Öbnymi przepisami,
 23. zapewnienia pracownikom w┼éa┼Ťciwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppo┼╝.,
 24. koordynuje współdziałania organów przedszkola, zapewnia im warunki do swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymianę informacji między nimi,
 25. wsp├│┼édzia┼éa z organizacjami zwi─ůzkowymi wskazanymi przez pracownik├│w, deleguje i wskazuje osoby odpowiedzialne do pomocy w realizacji zada┼ä przez jednostk─Ö,
 26. prowadzi dokumentacj─Ö kadrow─ů, kancelaryjno ÔÇô archiwaln─ů i finansow─ů zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami,
 27. realizuje i wykonuje inne zadania wynikaj─ůce z przepis├│w szczeg├│┼éowych,
 28. sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 29. w┼éa┼Ťciwe prowadzi i przechowuje dokumentacj─Ö przebiegu nauczania, dzia┼éalno┼Ťci wychowawczej i opieku┼äczej,
 30. stwarza warunki do dzia┼éania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzysze┼ä i innych organizacji, w szczeg├│lno┼Ťci organizacji harcerskich, kt├│rych celem statutowym jest dzia┼éalno┼Ť─ç wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form dzia┼éalno┼Ťci dydaktycznej, wychowawczej, i opieku┼äczej i innowacyjnej jednostki,
 31. dopuszcza do realizacji programy wychowania przedszkolnego po zasi─Ögni─Öciu opinii rady pedagogicznej lub pozytywnej opinii doradcy metodycznego,
 32. prowadzi kontrol─Ö zarz─ůdcz─ů w jednostce,
 33. wsp├│┼épracuje z piel─Ögniark─ů, lekarzem i lekarzem dentyst─ů, sprawuj─ůcymi profilaktyczn─ů opiek─Ö zdrowotn─ů nad dzie─çmi, w tym udost─Öpnia imi─Ö, nazwisko i numer PESEL dziecka celem w┼éa┼Ťciwej realizacji tej opieki,
 34. odpowiada za realizacj─Ö zalece┼ä wynikaj─ůcych z orzeczenia o potrzebie kszta┼écenia specjalnego ucznia,
 35. wykonuje zadania zwi─ůzane z zapewnieniem bezpiecze┼ästwa dzieciom i nauczycielom w czasie zaj─Ö─ç organizowanych przez jednostk─Ö;

3. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola. Dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele pracuj─ůcy w przedszkolu s─ů cz┼éonkami rady pedagogicznej a jej przewodnicz─ůcym jest dyrektor. Rada pedagogiczna dzia┼éa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, kt├│ry okre┼Ťla zasady pracy i dzia┼éalno┼Ť─ç rady pedagogicznej. Regulamin ten nie mo┼╝e by─ç sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym Statutem. Przewodnicz─ůcy lub inna osoba na wniosek przewodnicz─ůcego prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialna za zawiadomienie wszystkich jej cz┼éonk├│w o terminie i porz─ůdku zebrania zgodnie z regulaminem rady. Do kompetencji stanowi─ůcych rady pedagogicznej nale┼╝y w szczeg├│lno┼Ťci:

 1. przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian, a tak┼╝e jego uchwalenie,
 2. opracowanie koncepcji rozwoju przedszkola, rocznych plan├│w rozwoju,
 3. podejmowanie uchwa┼é w sprawie eksperyment├│w po zaopiniowaniu ich projekt├│w przez Rad─Ö Rodzic├│w i program├│w w┼éasnych przy wsp├│┼épracy z plac├│wkami naukowo ÔÇô badawczymi,
 4. uchwalenie regulaminu pracy rady pedagogicznej,
 5. organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
 6. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 7. podejmowanie uchwa┼é dotycz─ůcych spraw wychowawczych w odniesieniu do dzieci sprawiaj─ůcych problemy wychowawcze,
 8. podejmowanie uchwa┼é w sprawach skre┼Ťlenia dziecka z listy,
 9. opracowanie rocznego sprawozdania z dzia┼éalno┼Ťci opieku┼äczo ÔÇô wychowawczo ÔÇô dydaktycznej,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji dzieci,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w jednostce, po zaopiniowaniu ich projektów w radzie rodziców,
 12. opiniowanie:pozostałe kompetencje rady pedagogicznej:
  1. projektu planu finansowego przedszkola składanego przez dyrektora,
  2. arkusza organizacji pracy jednostki na kolejny rok szkolny,
  3. wynik├│w pracy wychowawczej i edukacyjnej z dzie─çmi,
  4. propozycji dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  5. wniosk├│w dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyr├│┼╝nienia dla nauczycieli,
  6. powierzenia stanowiska dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,
  7. dopuszczenia do u┼╝ytku w przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania,
  8. delegowania przedstawiciela rady pedagogicznej do komisji konkursowej wy┼éaniaj─ůcej kandydata na stanowisko dyrektora jednostki,
  9. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora,
  10. powierzenia stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu,
  11. odwołania ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego,
  12. wyboru przedstawiciela rady pedagogicznej do zespo┼éu rozpatruj─ůcego odwo┼éanie nauczyciela od oceny pracy;
 13. Pozostałe kompetencje Rady Pedagogicznej:
  1. rada pedagogiczna zbiera si─Ö na obowi─ůzkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem, przed rozpocz─Öciem roku szkolnego, w ka┼╝dym semestrze i po zako┼äczeniu roku szkolnego,
  2. rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwa┼é; uchwa┼éy rady pedagogicznej podejmowane s─ů zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w, w obecno┼Ťci co najmniej po┼éowy liczby jej cz┼éonk├│w (przypadku r├│wnej liczby g┼éos├│w g┼éos dyrektora liczony jest podw├│jnie),
  3. nauczycieli obowi─ůzuje zachowanie tajemnicy s┼éu┼╝bowej dotycz─ůcej spraw poruszanych na posiedzeniach rady, kt├│re mog─ů narusza─ç dobro wychowank├│w, rodzic├│w, a tak┼╝e nauczycieli i innych pracownik├│w; informacje o dziecku mog─ů by─ç udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka i tylko przez nauczycieli,
  4. nauczyciele zobowi─ůzani s─ů do przestrzegania przepis├│w wynikaj─ůcych z ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych,
  5. rada pedagogiczna mo┼╝e wyst─Öpowa─ç do organu prowadz─ůcego z wnioskiem o odwo┼éanie dyrektora ze stanowiska oraz do Kuratorium O┼Ťwiaty o zbadanie i ocen─Ö dzia┼éalno┼Ťci przedszkola, dyrektora lub nauczyciela zatrudnionego w plac├│wce,
  6. zebrania mog─ů by─ç zwo┼éywane na wniosek organu sprawuj─ůcego nadz├│r pedagogiczny, organu prowadz─ůcego albo 1/3 cz┼éonk├│w rady pedagogicznej,
  7. zebrania rady pedagogicznej s─ů protoko┼éowane, a czas z┼éo┼╝enia protoko┼éu do podpisu wynosi 7 dni,
  8. w zebraniach rady pedagogicznej mog─ů bra─ç udzia┼é z g┼éosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodnicz─ůcego za zgod─ů lub na wniosek rady pedagogicznej,
  9. rada pedagogiczna powo┼éuje spo┼Ťr├│d siebie zesp├│┼é do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadnia stanowisko co do podj─Ötej decyzji,
  10. rada pedagogiczna wnioskuje o nadanie imienia plac├│wce,
  11. rada pedagogiczna zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli;

4. Rada rodzic├│w jest organem spo┼éecznym przedszkola i stanowi reprezentacj─Ö rodzic├│w dzieci ucz─Öszczaj─ůcych do przedszkola. W sk┼éad rady rodzic├│w wchodzi po dw├│ch przedstawicieli rad oddzia┼éowych, wybranych w tajnych wyborach na zebraniu rodzic├│w dzieci danego oddzia┼éu. Wybory przeprowadza si─Ö na pierwszym zebraniu rodzic├│w w ka┼╝dym roku szkolnym. Rada rodzic├│w dzia┼éa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, kt├│ry nie mo┼╝e by─ç sprzeczny ze Statutem Przedszkola nr 10 ÔÇ×Le┼Ťne SkrzatyÔÇŁ. Do kompetencji rady rodzic├│w nale┼╝y:

 1. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,
 2. wnioskowanie do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
 3. wyrażanie opinii o pracy nauczyciela, który ubiega się o kolejny stopień awansu zawodowego,
 4. wyb├│r przedstawicieli do komisji oraz innych cia┼é, w kt├│rych przepisy przewiduj─ů udzia┼é przedstawicieli rodzic├│w,
 5. wykonywanie innych uprawnień przewidzianych przez regulamin rady,
 6. wyst─Öpowanie do rady pedagogicznej, organu prowadz─ůcego, organu sprawuj─ůcego nadz├│r pedagogiczny, dyrektora z wnioskami i opiniami dotycz─ůcymi wszystkich spraw przedszkola,
 7. gromadzenie funduszy z dobrowolnych sk┼éadek rodzic├│w oraz innych ┼║r├│de┼é; zasady wydatkowania funduszy okre┼Ťla regulamin dzia┼éalno┼Ťci rady rodzic├│w,
 8. Rada Rodzic├│w u┼╝ywa piecz─ůtki o tre┼Ťci:

 

Rada Rodzic├│w

 

przy Przedszkolu Nr 10 w Otwocku

 

ul. Kochanowskiego 6

 

05 ÔÇô 400 Otwock

 

9. decyzj─Ö Rady Rodzic├│w s─ů jawne;

5. Koordynatorem wsp├│┼édzia┼éania poszczeg├│lnych organ├│w jest dyrektor przedszkola, kt├│ry zapewnia ka┼╝demu z organ├│w mo┼╝liwo┼Ť─ç swobodnego dzia┼éania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umo┼╝liwia bie┼╝─ůc─ů wymian─Ö informacji:

 1. wszystkie organy przedszkola zobowi─ůzane s─ů do wsp├│┼épracy, przekazywania na bie┼╝─ůco informacji o podejmowanych i planowanych dzia┼éaniach i decyzjach,
 2. zarz─ůdzenia w┼éadz zwierzchnich, przepisy prawne, zmiany w prawie o┼Ťwiatowym dyrektor przekazuje na posiedzeniach rady pedagogicznej,
 3. z zarz─ůdzeniami dyrektora przedszkola zawartymi w ksi─ů┼╝ce zarz─ůdze┼ä zobowi─ůzany jest zapozna─ç si─Ö ka┼╝dy nauczyciel i pracownik jednostki oraz potwierdzi─ç to w┼éasnym podpisem,
 4. informacje dotycz─ůce bie┼╝─ůcej dzia┼éalno┼Ťci przedszkola umieszczane s─ů na tablicach og┼éosze┼ä w przedszkolu,
 5. przepływ informacji pomiędzy dyrektorem przedszkola, nauczycielami a rodzicami odbywa się na zebraniach poszczególnych oddziałów oraz poprzez wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń,
 6. protoko┼éy spotka┼ä i dokumentacja dzia┼éalno┼Ťci organ├│w przedszkola przechowywana jest zgodnie z przepisami prawa;

6. Wszelkie spory mi─Ödzy organami przedszkola rozstrzyga dyrektor przedszkola, uwzgl─Ödniaj─ůc zakresy kompetencji tych organ├│w. W przypadku sporu mi─Ödzy organami przedszkola, w kt├│rych stron─ů jest dyrektor jednostki podejmuje si─Ö nast─Öpuj─ůce dzia┼éania:

 1. powołuje się zespół mediacyjny; w skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole,
 2. rada pedagogiczna lub rada rodzic├│w zwraca si─Ö z pro┼Ťb─ů rozstrzygni─Öcie sporu do organu prowadz─ůcego lub organu sprawuj─ůcego nadz├│r,
 3. zesp├│┼é mediacyjny w pierwszej kolejno┼Ťci powinien prowadzi─ç post─Öpowanie mediacyjne, a w przypadku niemo┼╝no┼Ťci rozwi─ůzania problemu przyj─ů─ç rozwi─ůzanie w drodze g┼éosowania; decyzja zespo┼éu mediacyjnego jest ostateczna, jednak┼╝e ka┼╝dej ze stron przys┼éuguje wniesienie za┼╝alenia do organu prowadz─ůcego.

Rozdział IV

Organizacja pracy przedszkola

┬ž 5

 1. Zgodnie z Ustaw─ů ÔÇô Prawo o┼Ťwiatowe dzieci siedmioletnie realizuj─ů obowi─ůzek szkolny, natomiast dzieci sze┼Ťcioletnie maj─ů obowi─ůzek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 2. Do przedszkola nr 10 ÔÇ×Le┼Ťne SkrzatyÔÇŁ b─Öd─ů ucz─Öszcza┼éy dzieci w wieku 3-6 lat.
 3. W wyj─ůtkowych sytuacjach mo┼╝na do przedszkola przyj─ů─ç dziecko, kt├│re uko┼äczy┼éo 2,5 roku.
 4. W Przedszkolu nr 10 ÔÇ×Le┼Ťne SkrzatyÔÇŁ jest 6 oddzia┼é├│w licz─ůcych po 25 dzieci.
 5. Godzina zaj─Ö─ç nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.
 6. Czas trwania zaj─Ö─ç powinien by─ç dostosowany do mo┼╝liwo┼Ťci rozwojowych dzieci i wynosi─ç:
  1. z dzie─çmi w wieku 3 ÔÇô 4 lata ÔÇô 15 min.;
  2. z dzie─çmi w wieku 5- 6 lat ÔÇô 30 min.

┬ž 6

 1. Realizacja tre┼Ťci zawartych w podstawie programowej odbywa si─Ö przez ca┼éy dzie┼ä pobytu dziecka w przedszkolu.

1a. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:

1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy,

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego,

3) wniosk├│w rodzic├│w okre┼Ťlaj─ůcych zapotrzebowanie na rodzaj zaj─Ö─ç dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.

2. Szczeg├│┼éow─ů organizacje pracy przedszkola okre┼Ťla ramowy rozk┼éad dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzgl─Ödnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, oczekiwa┼ä rodzic├│w.

 

 

3. Arkusz organizacji przedszkola okre┼Ťla w szczeg├│lno┼Ťci:

   1. Liczbę oddziałów;
   2. Liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
   3. Tygodniowy wymiar zaj─Ö─ç religii, zaj─Ö─ç j─Özyka mniejszo┼Ťci narodowej, j─Özyka mniejszo┼Ťci etnicznej lub j─Özyka regionalnego, o ile takie zaj─Öcia s─ů w przedszkolu prowadzone;
   4. Czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
   5. Liczb─Ö pracownik├│w og├│┼éem, w tym pracownik├│w zajmuj─ůcych stanowiska kierownicze;
   6. Liczb─Ö nauczycieli, w tym nauczycieli zajmuj─ůcych stanowiska kierownicze, wraz z informacj─ů o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczb─Ö godzin zaj─Ö─ç prowadzonych przez poszczeg├│lnych nauczycieli;
   7. Liczb─Ö pracownik├│w administracji i obs┼éugi, w tym pracownik├│w zajmuj─ůcych stanowiska kierownicze, oraz etat├│w przeliczeniowych;
   8. Og├│ln─ů liczb─Ö godzin pracy finansowanych ze ┼Ťrodk├│w przydzielonych przez organ prowadz─ůcy przedszkole, w tym liczb─Ö godzin zaj─Ö─ç edukacyjnych i opieku┼äczych, zaj─Ö─ç rewalidacyjnych, zaj─Ö─ç z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz innych zaj─Ö─ç wspomagaj─ůcych proces kszta┼écenia, realizowanych w szczeg├│lno┼Ťci przez pedagoga, logoped─Ö i innych nauczycieli.

4. Dyrektor przedszkola przekazuje arkusz organizacji przedszkola, w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadz─ůcemu przedszkole.

5. Organ prowadz─ůcy przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawuj─ůcego nadz├│r pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku.

6. Na podstawie ramowego rozk┼éadu dnia, nauczyciele, kt├│rym powierzono opiek─Ö nad danym oddzia┼éem, ustalaj─ů dla tego oddzia┼éu szczeg├│┼éowy rozk┼éad dnia, z uwzgl─Ödnieniem potrzeb i zainteresowa┼ä dzieci.

 

7.    Do realizacji cel├│w statutowych przedszkole posiada:

   1. 5 sal dydaktycznych;
   2. pomieszczenia administracyjno ÔÇô gospodarcze;
   3. kuchni─Ö;
   4. szatni─Ö dla dzieci;
   5. pomieszczenia sanitarne;
   6. pok├│j dla logopedy, w kt├│rym prowadzone s─ů indywidualne zaj─Öcia terapeutyczne, konsultacje z rodzicami.

8.    Dzieci maj─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego; zasady pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym okre┼Ťla odr─Öbny regulamin.

9.    Przedszkole organizuje r├│┼╝norodne formy krajoznawstwa i turystyki; program wycieczek oraz imprez dostosowuje do wieku, zainteresowa┼ä i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawno┼Ťci fizycznej. Zasady organizacji wycieczek i wyj┼Ť─ç poza teren przedszkola reguluj─ů odr─Öbne regulaminy i procedury.

10.    Przedszkole organizuje na terenie jednostki koncerty muzyczne, inscenizacje teatralne, spotkania z tw├│rcami sztuki i kultury.

11.    Przedszkole funkcjonuje ca┼éy rok szkolny, z wyj─ůtkiem przerw ustalonych przez organ prowadz─ůcy.

12.    Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadz─ůcy na wniosek dyrektora przedszkola z uwzgl─Ödnieniem przepis├│w w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz aktualnych potrzeb ┼Ťrodowiska.

13.    Przedszkole czynne jest w godzinach od 7.00 do 17.30 od poniedzia┼éku do pi─ůtku.

14.    Maksymalny dzienny czas pracy przedszkola w tym 5 godzin dziennie na realizacj─Ö podstawy wychowania przedszkolnego ustala organ prowadz─ůcy na wniosek Dyrektora Przedszkola i Rady Pedagogicznej, z uwzgl─Ödnieniem potrzeb ┼Ťrodowiska i wynosi on 10 godzin i 30 minut dziennie,

15.    Przedszkole jest nieczynne, je┼╝eli liczba dzieci zg┼éoszonych do przedszkola jest mniejsza ni┼╝ 10 wychowank├│w.

16.    Dyrektor przedszkola powierza poszczeg├│lne oddzia┼éy dw├│m nauczycielom.

17. W miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci nauczyciele opiekuj─ů si─Ö jednym oddzia┼éem przez ca┼éy okres ucz─Öszczania dziecka do przedszkola. S┼éu┼╝y to zapewnieniu ci─ůg┼éo┼Ťci i skuteczno┼Ťci pracy wychowawczo ÔÇô dydaktycznej.

18. Decyzje w sprawie przydziału nauczycieli do poszczególnych oddziałów podejmuje dyrektor przedszkola.

19. W okresach obni┼╝onej frekwencji (ferie zimowe, wiosenne, dy┼╝ur wakacyjny, epidemia grypy itp.) przedszkole mo┼╝e prowadzi─ç zaj─Öcia w grupach ┼é─ůczonych. Grupy mog─ů by─ç ┼é─ůczone przy liczbie wychowank├│w poni┼╝ej dziesi─Öciu w ka┼╝dej z nich z zachowaniem zasady ┼é─ůczenia grup zbli┼╝onych wiekiem.

20.    W grupach 3 ÔÇô 4-latk├│w, gdy liczba 3-latk├│w przekracza 10 os├│b przys┼éuguje jeden etat pomocy nauczycielki i jeden etat wo┼║nej oddzia┼éowej.

 

Zasady finansowania przedszkola

┬ž 7

 1. Przedszkole jest jednostk─ů bud┼╝etow─ů, kt├│rej dzia┼éalno┼Ť─ç finansowana jest przez:

1) miasto Otwock;

2) rodzic├│w lub opiekun├│w prawnych;

2. Przedszkole mo┼╝e otrzymywa─ç darowizny, kt├│re ewidencjonowane s─ů zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach bud┼╝etowych. Darowizny mog─ů by─ç wydatkowane zgodnie z decyzj─ů darczy┼äcy.

3. Bezp┼éatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dzie─çmi w wieku do 6 lat realizowane s─ů w przedszkolu 5 godz. dziennie w godzinach 8.00-13.00.

4. Bezp┼éatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dzie─çmi w wieku 6 lat i powy┼╝ej s─ů realizowane w przedszkolu w godzinach jego pracy.

5. Op┼éata za ka┼╝d─ů godzin─Ö korzystania z wychowania przedszkolnego dziecka w wieku do 6 lat, w czasie przekraczaj─ůcym czas okre┼Ťlony w ┬ž 4 pkt. 3 wynosi 1 z┼é.

6. Op┼éaty za us┼éugi ┼Ťwiadczone przez przedszkole s─ů realizowane przelewem do 10 dnia miesi─ůca na konto jednostki.

7. W przypadku nieobecno┼Ťci dziecka w przedszkolu op┼éaty nie pobiera si─Ö. Rodzic jest zobowi─ůzany poinformowa─ç przedszkole o nieobecno┼Ťci dziecka o przewidywanym czasie jej trwania do godz. 9:00 osobi┼Ťcie lub telefonicznie.

8. Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z odp┼éatnych ┼Ťwiadcze┼ä udzielanych przez przedszkole prowadzona jest na podstawie zapis├│w elektronicznego systemu ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu.

9. W przedszkolu istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç korzystania z 3 lub 4 posi┼ék├│w ÔÇô ┼Ťniadanie, obiad, podwieczorek, II podwieczorek.

 

10.    Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci wnosz─ů op┼éaty za ┼Ťwiadczenia wykraczaj─ůce ponad czas przeznaczony na bezp┼éatne nauczanie, wychowanie i opiek─Ö z zastosowaniem poni┼╝szych przepis├│w:

  1. op┼éat─Ö za ┼Ťwiadczenia wykraczaj─ůce ponad czas przeznaczony na bezp┼éatne nauczanie, wychowanie i opiek─Ö, wyliczan─ů przez intendentk─Ö, wnosi si─Ö w okresach miesi─Öcznych do 10 ka┼╝dego miesi─ůca;
  2. w uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) dziecka wydłużyć termin wnoszenia opłat;
  3. opłatę wnosi się przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola lub intendentkę numer rachunku bankowego
  4. przedszkole prowadzi odrębnie rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za przedszkole i rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za żywienie.

11. Rodzice otrzymuj─ů informacj─Ö od intendentki o wysoko┼Ťci op┼éat za przedszkole w formie pisemnej lub ustnej.

Rozdział V

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola

┬ž 8

1. Obowi─ůzki nauczycieli:

 1. planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo ÔÇô dydaktycznej zgodnie z obowi─ůzuj─ůcym programem, ponoszenie odpowiedzialno┼Ťci za jej jako┼Ť─ç;
 2. organizowanie procesu dydaktyczno ÔÇô wychowawczego umo┼╝liwiaj─ůcego nabywanie r├│┼╝norodnych do┼Ťwiadcze┼ä, zapewniaj─ůcych dziecku wolno┼Ť─ç wyboru aktywno┼Ťci;
 3. zapewnienie niezale┼╝nego i tw├│rczego charakteru zabawowego, jako g┼é├│wnej aktywno┼Ťci dziecka;
 4. prowadzenie dzia┼éa┼ä prozdrowotnych, promuj─ůcych zdrowy styl ┼╝ycia;
 5. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolno┼Ťci i zainteresowa┼ä;
 6. prowadzenie obserwacji pedagogicznych maj─ůcych na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz ich dokumentowanie;
 7. odpowiedzialno┼Ť─ç za ┼╝ycie, zdrowie i bezpiecze┼ästwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacer├│w;
 8. planowanie w┼éasnego rozwoju zawodowego ÔÇô systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w r├│┼╝nych formach doskonalenia zawodowego;
 9. dba┼éo┼Ť─ç o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetyk─Ö pomieszcze┼ä;
 10. wsp├│┼édzia┼éanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzgl─Ödnieniem prawa rodzic├│w do znajomo┼Ťci zada┼ä wynikaj─ůcych w szczeg├│lno┼Ťci z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
 11. wypracowanie w┼éasnych metod pracy z dzieckiem uwzgl─Ödniaj─ůc jego mo┼╝liwo┼Ťci rozwojowe i zainteresowania;
 12. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, dzia┼éalno┼Ťci wychowawczej i opieku┼äczej zgodnie zobowi─ůzuj─ůcymi przepisami, w tym: dziennik zaj─Ö─ç, realizowany program (w tym autorskie i w┼éasne), arkusze obserwacji, indywidualne programy terapeutyczne, zeszyt rozm├│w indywidualnych z rodzicami;
 13. realizacja zalece┼ä dyrektora i os├│b kontroluj─ůcych;
 14. czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej uchwał i postanowień;
 15. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturowym lub rekreacyjno ÔÇô sportowym;
 16. realizacja innych zada┼ä zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikaj─ůcych z bie┼╝─ůcej dzia┼éalno┼Ťci jednostki;
 17. nauczyciel kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia;
 18. nauczyciel udziela natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezb─Ödna, powiadamia dyrektora oraz rodzic├│w o zaistnia┼éym wypadku lub zaobserwowanych niepokoj─ůcych symptomach np. podwy┼╝szona temperatura;
 19. nauczyciel mo┼╝e opu┼Ťci─ç dzieci w sytuacji nag┼éej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiek─Ö upowa┼╝nionej osoby nad powierzonymi mu dzie─çmi; nauczyciel opuszcza oddzia┼é dzieci w momencie przyj┼Ťcia drugiego nauczyciela, informuje go o wszystkich sprawach dotycz─ůcych wychowank├│w; stosuje w swoich dzia┼éaniach obowi─ůzuj─ůce przepisy bhp i p. po┼╝.

2. Nauczyciele diagnozuj─ů, obserwuj─ů dzieci i tw├│rczo organizuj─ů przestrze┼ä ich rozwoju, w┼é─ůczaj─ůc do zabaw i do┼Ťwiadcze┼ä przedszkolnych potencja┼é tkwi─ůcy w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.

3. Nauczyciele systematycznie informuj─ů rodzic├│w o post─Öpach w rozwoju ich dziecka, zach─Öcaj─ů do wsp├│┼épracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowuj─ů diagnoz─Ö dojrza┼éo┼Ťci szkolnej dla tych dzieci, kt├│re w danym roku maj─ů rozpocz─ů─ç nauk─Ö w szkole.

4. Nauczyciele, organizuj─ůc zaj─Öcia kierowane, bior─ů pod uwag─Ö mo┼╝liwo┼Ťci dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyra┼╝ania swoich stan├│w emocjonalnych, komunikacji oraz ch─Öci zabawy. Wykorzystuj─ů ka┼╝d─ů naturalnie pojawiaj─ůc─ů si─Ö sytuacj─Ö edukacyjn─ů prowadz─ůc─ů do osi─ůgni─Öcia dojrza┼éo┼Ťci szkolnej.

5. Nauczyciele zwracaj─ů uwag─Ö na konieczno┼Ť─ç tworzenia stosownych nawyk├│w ruchowych u dzieci, kt├│re b─Öd─ů niezb─Ödne, aby rozpocz─ů─ç nauk─Ö w szkole, a tak┼╝e na rol─Ö poznawania wielozmys┼éowego. 

6. Obowi─ůzki kierownika wychowania przedszkolnego. Kierownik wychowania przedszkolnego w szczeg├│lno┼Ťci:

1) sprawuje nadz├│r pedagogiczny poprzez hospitowanie nauczycieli oraz udzielanie im niezb─Ödnego instrukta┼╝u i pomocy

2) w przypadku nieobecno┼Ťci dyrektora reprezentuje przedszkole na zewn─ůtrz.

 

7. Obowi─ůzki intendentki:

 

 1. sporz─ůdzenie, w porozumieniu z kuchark─ů i dyrektorem przedszkola jad┼éospis├│w dekadowych zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi zaleceniami, wywieszanie ich do wiadomo┼Ťci rodzic├│w;
 2. dokonywanie zakup├│w ┼╝ywno┼Ťci i wydawanie produkt├│w spo┼╝ywczych z magazynu kucharce za pokwitowaniem i codzienne ich wpisywanie do dokumentacji;
 3. codzienne sporz─ůdzanie raportu ┼╝ywieniowego oraz opisywanie rachunk├│w ┼╝ywieniowych;
 4. przestrzeganie wysoko┼Ťci stawki ┼╝ywieniowej;
 5. prowadzenie kartoteki magazynu ┼╝ywno┼Ťciowego i dziennika ┼╝ywieniowego, sporz─ůdzanie rozlicze┼ä miesi─Öcznych;
 6. kontrola prawid┼éowego przechowywania, termin├│w przydatno┼Ťci do spo┼╝ycia i zabezpieczanie przed zniszczeniem artyku┼é├│w ┼╝ywno┼Ťciowych w magazynie spo┼╝ywczym ÔÇô zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej;
 7. dbanie o czysto┼Ť─ç i porz─ůdek w magazynach ┼╝ywno┼Ťciowych;
 8. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni, przygotowaniem oraz porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej;
 9. wyliczanie opłat pobytowych i żywieniowych;
 10. wpisywanie faktur do systemuVulkan;
 11. prowadzenie dokumentacji wyci─ůg├│w z konta bankowego ┼╝ywieniowego I pobytowego;
 12. rozliczanie Programu Rodzinka 3+
 13. wystawianie not ksi─Ögowych do O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej 

8. W Przedszkolu opr├│cz wy┼╝ej wymienionych os├│b zatrudnione s─ů:

 1. Kucharka;
 2. Pomoc kucharki;
 3. Konserwator;
 4. Wo┼║na;
 5. Pomoc nauczyciela (w grupie dzieci 3letnich).

9. Szczeg├│┼éowy zakres obowi─ůzk├│w poszczeg├│lnych pracownik├│w ustala dyrektor.

10. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi reguluje Kodeks Pracy

11. Pracownicy administracji i obs┼éugi wsp├│┼épracuj─ůcy z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.

12. Ka┼╝demu pracownikowi dyrektor powierza okre┼Ťlony zakres obowi─ůzk├│w.

Rozdział VI

Prawa i obowi─ůzki dzieci

┬ž 9

 

 1. Przedszkole gwarantuje dzieciom prawa wynikaj─ůce z Konwencji o Prawach Dziecka: w┼éa┼Ťciwe zorganizowanie procesu opieku┼äczo ÔÇô wychowawczo ÔÇô dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umys┼éowej;
   1. ochron─Ö przed wszelkimi formami wyra┼╝ania przemocy fizycznej b─ůd┼║ psychicznej;
   2. poszanowania godno┼Ťci osobistej dziecka, ┼╝yczliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo ÔÇô dydaktycznym, akceptacji dziecka, takim jakie jest;
   3. zapewnienie warunk├│w do spokoju i samotno┼Ťci, gdy tego potrzebuje;
   4. poszanowania indywidualnego tempa rozwoju;
   5. szacunku dla wszystkich jego potrzeb;
   6. poszanowania w┼éasno┼Ťci;
   7. zapewnienie warunk├│w do snu i wypoczynku, je┼╝eli dziecko tego potrzebuje;
   8. badania i eksperymentowania;
   9. do┼Ťwiadczania konsekwencji w┼éasnego zachowania;
   10. zachowania prawa dziecka do wyra┼╝ania uczu─ç, emocji z poszanowaniem uczu─ç innych.

2. Normy zachowa┼ä obowi─ůzuj─ůce w przedszkolu ustalane s─ů wsp├│lnie z dzie─çmi. Dotycz─ů bezpiecze┼ästwa i szacunku wzgl─Ödem siebie i innych oraz poszanowania mienia w przedszkolu, zgodnie z zapisami zawartymi w Kodeksie Przedszkolaka.

Dzieciom w przedszkolu nie wolno:

   1. stwarza─ç niebezpiecznych sytuacji, zagra┼╝aj─ůcych zdrowiu i ┼╝yciu dziecka i innych dzieci;
   2. krzywdzi─ç innych ani siebie;
   3. niszczy─ç cudzej w┼éasno┼Ťci;
   4. przeszkadza─ç innym w pracy lub zabawie.

3.    Wychowankowie, kt├│rzy przejawiaj─ů zachowania agresywne, naruszaj─ů zasady wsp├│┼é┼╝ycia spo┼éecznego poddawani s─ů wnikliwej obserwacji i szczeg├│┼éowej analizie zachowa┼ä przez nauczyciela i psychologa, kt├│rzy podejmuj─ů decyzje o:

   1. powiadomieniu dyrektora;
   2. powiadomieniu rodzic├│w (prawnych opiekun├│w);
   3. spotkaniu rodzic├│w (prawnych opiekun├│w) dziecka z nauczycielami i psychologiem w obecno┼Ťci dyrektora w celu uzgodnienia wsp├│lnego kierunku oddzia┼éywa┼ä i wsp├│lnych sposob├│w post─Öpowania;
   4. skierowaniu dziecka do Poradni Psychologiczno ÔÇô Pedagogicznej w celu dokonania diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii, innych dzia┼éaniach podj─Ötych w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

4.    Dziecko mo┼╝e by─ç czasowo zawieszone z mo┼╝liwo┼Ťci korzystania z przedszkola w przypadku wszawicy, choroby zaka┼║nej, sytuacji rodzinnej; decyzj─Ö o zawieszeniu w korzystaniu z przedszkola podejmuje dyrektor.

5.    Dyrektor po zasi─Ögni─Öciu opinii rady pedagogicznej oraz rady rodzic├│w mo┼╝e podj─ů─ç decyzj─Ö o skre┼Ťleniu dziecka z listy dzieci ucz─Öszczaj─ůcych do przedszkola w nast─Öpuj─ůcych przypadkach:

   1. nieusprawiedliwionej absencji trwaj─ůcej d┼éu┼╝ej ni┼╝ miesi─ůc;
   2. braku porozumienia mi─Ödzy rodzicami a przedszkolem w sprawach kluczowych, dotycz─ůcych wychowania dziecka i problem├│w wychowawczych, kiedy rodzice nie interesuj─ů si─Ö dzieckiem i nie wsp├│┼épracuj─ů z poradni─ů specjalistyczn─ů, a agresywne zachowanie dziecka zagra┼╝a bezpiecze┼ästwu w┼éasnemu i innych dzieci;
   3. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu.

6.    Rodzice maj─ů prawo do odwo┼éania si─Ö od tej decyzji do organu nadrz─Ödnego.

7.    W trakcie post─Öpowania odwo┼éawczego dziecko ma prawo ucz─Öszcza─ç do przedszkola, chyba ┼╝e decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalno┼Ťci. Rygor natychmiastowej wykonalno┼Ťci obowi─ůzuje w sytuacjach wynikaj─ůcych z art. 108 ┬ž1 Kodeksu Post─Öpowania Administracyjnego.

┬ž 10

1. W przedszkolu maj─ů zastosowanie szczeg├│┼éowe zasady rekrutacji, okre┼Ťlaj─ůce terminy i zasady przyj─Öcia dzieci do przedszkola oparte o zasad─Ö powszechnej dost─Öpno┼Ťci, okre┼Ťlane co roku przez organ prowadz─ůcy.

2. Przedszkole przeprowadza rekrutacj─Ö w oparciu o zasad─Ö powszechnej dost─Öpno┼Ťci.

3. Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji poda┼ä, zwanego dalej ,,SystememÔÇŁ, kt├│ry umo┼╝liwia sprawne przeprowadzenie post─Öpowania rekrutacyjnego, optymalne wykorzystanie miejsc oraz przeprowadzenie post─Öpowania rekrutacyjnego z zastosowaniem jednolitych zasad.

4. Post─Öpowanie rekrutacyjne wspomagane Systemem, jest prowadzone zgodnie z ustalonymi w mie┼Ťcie Otwock zasadami i kryteriami prowadzenia zapis├│w, w terminach okre┼Ťlonych w harmonogramie dost─Öpnymi na stronie www.oswiata-otwock.pl

Rozdział VII

Współpraca z rodzicami

┬ž 11

1. Statut przedszkola okre┼Ťla szczeg├│┼éowo zakres zada┼ä nauczycieli zwi─ůzanych ze wsp├│┼édzia┼éaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci. Rodzice (prawni opiekunowie), nauczyciele i specjali┼Ťci zobowi─ůzani s─ů wsp├│┼édzia┼éa─ç ze sob─ů w celu skutecznego oddzia┼éywania wychowawczego na dziecko i okre┼Ťlania drogi jego indywidualnego rozwoju.

1) Prawa rodzic├│w:

  1. zapoznanie si─Ö z zadaniami wynikaj─ůcymi z planu rozwoju przedszkola i plan├│w pracy w danym oddziale,
  2. uzyskiwanie na bie┼╝─ůco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
  3. uzyskiwanie porad i wskaz├│wek od nauczycieli, psychologa i logopedy w rozpoznawaniu przyczyn trudno┼Ťci wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
  4. wyra┼╝anie i przekazywanie nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosk├│w z obserwacji pracy przedszkola,
  5. znajomo┼Ť─ç akt├│w prawnych reguluj─ůcych prace przedszkola;

2) Obowi─ůzki rodzic├│w:

  1. przestrzeganie niniejszego Statutu,
  2. zaopatrzenie dziecka w niezb─Ödne przedmioty, przybory i pomoce,
  3. respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców podjętych w ramach ich kompetencji,
  4. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodzic├│w (prawnych opiekun├│w), osoby upowa┼╝nione przez rodzic├│w zapewniaj─ůce dziecku pe┼éne bezpiecze┼ästwo, w godzinach otwarcia przedszkola,
  5. terminowe uiszczanie odp┼éatno┼Ťci za pobyt dziecka w przedszkolu,
  6. informowanie o przyczynach nieobecno┼Ťci dziecka w przedszkolu, niezw┼éoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zaka┼║nych,
  7. przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych oraz dostarczenie informacji potwierdzonej przez lekarza o stanie zdrowia po przebytej chorobie zaka┼║nej pozwalaj─ůcej na pobyt dziecka w przedszkolu,
  8. dbanie o higien─Ö i estetyczny wygl─ůd dziecka,
  9. systematyczne zapoznawanie si─Ö z tre┼Ťci─ů komunikat├│w, og┼éosze┼ä na tablicy og┼éosze┼ä,
  10. interesowanie si─Ö sukcesami i pora┼╝kami dziecka;

3) Formy współpracy przedszkola z rodzicami / prawnymi opiekunami:

  1. spotkania adaptacyjne,
  2. zebrania og├│lne z dyrektorem i grupowe (co najmniej dwa razy w roku),
  3. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami i specjalistami,
  4. tablice informacyjne dla rodzic├│w (prawnych opiekun├│w),
  5. dni otwarte,
  6. zaj─Öcia integracyjne dla rodzic├│w (prawnych opiekun├│w) i dzieci,
  7. warsztaty prowadzone przez nauczycieli i specjalist├│w,
  8. wsp├│lne przedsi─Öwzi─Öcia organizowane przez rodzic├│w (prawnych opiekun├│w) i nauczycieli.

2. Wobec rodzic├│w przedszkole pe┼éni funkcj─Ö doradcz─ů i wspomagaj─ůc─ů:

1) pomaga w rozpoznawaniu mo┼╝liwo┼Ťci i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podj─Öciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

2) informuje na bie┼╝─ůco o post─Öpach dziecka, uzgadnia wsp├│lnie z rodzicami kierunki i zakres zada┼ä realizowanych w przedszkolu.

 

3. Nauczyciele i rodzice wsp├│┼édzia┼éaj─ů ze sob─ů. W sprawach wychowania i nauczania dzieci, nauczyciele:

 

1) zobowi─ůzani s─ů do przekazywania rodzicom rzetelnej i bie┼╝─ůcej informacji na temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a tak┼╝e rozwoju i zachowania ich dziecka,

 

2) udzielaj─ů porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kszta┼écenia dziecka,

 

3) organizuj─ů pomoc psychologiczno-pedagogiczn─ů i inn─ů specjalistyczn─ů,

 

4) uwzgl─Ödniaj─ů wsp├│lnie z rodzicami kierunki i zakres zada┼ä realizowanych w przedszkolu.

 

Rozdział VIII

Przepisy końcowe

┬ž 12

 

 1. Statut obowi─ůzuje w r├│wnym stopniu wszystkich cz┼éonk├│w spo┼éeczno┼Ťci przedszkolnej ÔÇô dzieci, nauczycieli, rodzic├│w, pracownik├│w obs┼éugi i administracji.
 2. Zmiany (nowelizacj─Ö) statutu wprowadza si─Ö na wniosek organ├│w przedszkola, organu prowadz─ůcego lub nadzoruj─ůcego albo w przypadku zmiany przepis├│w.
 3. Rada pedagogiczna mo┼╝e podj─ů─ç uchwa┼é─Ö o zmianie tekstu jednolitego statutu.
 4. Dyrektor publikuje ujednolicony tekst Statutu jako za┼é─ůcznik do zarz─ůdzenia.
 5. Dla zapewnienia znajomo┼Ťci Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala si─Ö:

1) umieszczenie tekstu w formie elektronicznej na stronie internetowej przedszkola;

2) udost─Öpnianiu zainteresowanym przez dyrektora przedszkola.

6. Regulaminy dzia┼éalno┼Ťci uchwalone przez organy dzia┼éaj─ůce w przedszkolu nie mog─ů by─ç sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

7. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacj─Ö w oparciu o odr─Öbne przepisy zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

8. Zasady gospodarki finansowej i materia┼éowej przedszkola okre┼Ťlaj─ů odr─Öbne przepisy.

9. Statut wchodzi w ┼╝ycie z dniem uchwalenia.

10. Statut Przedszkola Nr 10 uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 24.04.2017 r. traci moc prawn─ů z dniem uchwalenia nowego statutu.

11. Statut uchwalony Uchwa┼é─ů nr 4/2017 w dniu 28. listopada 2017 r. przez Rad─Ö Pedagogiczn─ů Przedszkola Nr 10 ÔÇ×Le┼Ťne SkrzatyÔÇŁ w Otwocku.

 

Statut przedszkola po zatwierdzeniu wchodzi w ┼╝ycie z dniem podpisania.

Rada Pedagogiczna                                                                          Dyrektor Przedszkola  

 

 

OPŁATA ZA ŻYWIENIE

nr konta - 08 8001 0005 2001 0008 0103 0001

OPŁATA ZA POBYT

nr konta: 78 8001 0005 2001 0008 0103 0002

WP┼üATY NA RAD─ś RODZIC├ôW

nr konta: 54 1160 2202 0000 0002 3331 7812

stat4u