Aktualności

REGULAMIN
VIII OTWOCKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM (3 - 6LAT)

POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA


ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku, ul. Kochanowskiego 6.

CELE KONKURSU

  1. Zachęcanie najmłodszych mieszkańców powiatu otwockiego do nauki języka angielskiego.
  2. Rozwijanie umiejętności autoprezentacji.

ADRESAT

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 lat) zamieszkałych na terenie powiatu otwockiego lub korzystających z różnych form wychowania przedszkolnego na terenie w/w powiatu (tj. z przedszkoli i szkół publicznych i niepublicznych, klubów malucha, zajęć edukacyjnych organizowanych przez inne podmioty).
Tegoroczna edycja konkursu przeznaczona jest dla wykonawców indywidualnych (solistów).
Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:
3 – 4 latki - prezentacja piosenki w języku angielskim;
5 – 6 latki - prezentacja piosenki w języku angielskim;

Placówka może zgłosić po jednym uczestniku w każdej kategorii wiekowej.

Należy przesłać nagranie prezentacji piosenki drogą elektroniczną lub przynieść do przedszkola na nośniku elektronicznym (pendrive) do 14.05.2024r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora na początku czerwca 2024.

FORMA

  1. Konkurs ma formę prezentacji piosenki przygotowanej przez uczestnika.

ZGŁOSZENIE I WARUNKI KONKURSU
Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy dokonać na druku zgłoszenia uczestnictwa
w terminie 15.04. – 26.04.2024.
Zgłoszenia do konkursu należy kierować do Przedszkola Nr 10 drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub fax. pod numer 22-779-37-12.
Do zgłoszenia należy dołączyć tekst prezentowanego utworu.
Zgłoszenie uczestnika do konkursu oznacza wyrażenie zgody rodzica / opiekuna prawnego na upublicznienie wizerunku dziecka i jego danych (imienia, nazwiska) na stronie internetowej Przedszkola Nr 10 „Leśne Skrzaty” oraz na fanpage’u placówki na portalu Facebook.

OCENA I NAGRODY

Oceny występów uczestników dokona jury.
Ocenie podlegać będzie:
- Komunikatywność wypowiedzi uczestnika.
- Dopasowanie repertuaru do wieku i możliwości rozwojowych uczestnika.
- Wykorzystanie rekwizytów.
Każdy z uczestników otrzyma dyplom za udział.
Laureaci / zdobywcy miejsc 1 – 3 w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznania dodatkowo wyróżnień.

 

 

 

 

 

VIII OTWOCKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM (3 - 6LAT)


Karta zgłoszenia

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………..

Kategoria wiekowa …………………………………………………….

Tytuł utworu: …………………………………………………………....
                                            (prosimy o dołączenie tekstu)

Placówka, do której dziecko uczęszcza …………………………………

 

 


………………….                                                                              …………………..                                                                            ………………
Podpis rodzica/prawnego                                                                  Podpis nauczyciela                                                                            Podpis i pieczęć
opiekuna                                                                                                                                                                                                      dyrektora placówki

 

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA VIII OTWOCKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM (3-6LAT)Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

………………………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka)
w konkursie „VIII OTWOCKIM KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM” organizowanym przez Przedszkole Nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku.

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuje regulamin konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu wzięcia udziału w „VIII OTWOCKIM KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM” , w tym wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas brania udziału w konkursie (w formie filmu i zdjęcia) na stronie internetowej przedszkola oraz na fanpage’u placówki na portalu Facebook do celów promocyjnych. Jestem świadomy, że zgoda jest dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia mojego dziecka do udziału w konkursie, jego oceniania i wynagradzania przez organizatora. Zgoda ma charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania.

Klauzula informacyjna

Administratorem danych jest Przedszkole nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku
Kontakt z Inspektorem Ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w konkursie „VIII OTWOCKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM” zgodnie
z udzieloną przez Państwa zgodą oraz regulaminem. W zakresie wykorzystania wizerunku dane przetwarzane są na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego, do celów promocyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO, ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie wykorzystanie wizerunku.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w każdym momencie, co skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału przez Pana/Pani dziecko w konkursie. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku Pana/Pani dziecka ma charakter dobrowolny.
Odbiorcami danych będą podmioty do tego uprawnione oraz podmioty którym placówka powierza dane na bazie umów powierzenia przetwarzania danych
Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu. W zakresie wykorzystania wizerunku dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można dokonać na pisemny wniosek złożony do Administratora danych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe przetwarzane w ramach realizacji konkursu i w celach zawartych w regulaminie oraz karcie zgłoszenia nie będą przetwarzane w żadnych innych celach. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

 

 

………………….
Podpis rodzica/prawnego
opiekuna

Drodzy Rodzice

informacje dotyczące organizacji dyżuru wakacyjnego

https://oswiata-otwock.pl/dyzur-wakacyjny/

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych

życzymy Dzieciom i Rodzicom

zdrowia, pogody ducha,

oraz wielu radosnych chwil

spędzonych w rodzinnym gronie

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz pracownicy Przedszkola nr 10 "Leśne Skrzaty"

 

 

 

 

  

 

  ZARZĄDZENIE Nr 5/2024

Dyrektora Przedszkola Nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku

Z DNIA 09.02.2024R

 

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.),  oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo  oświatowe  (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn.zm ), zarządza się, co następuje:

  • 1

Po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Otwocka (Zarządzenie Nr 14 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 stycznia 2024 roku) ustala się na rok szkolny 2024/2025 następujące terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego.

16.02.2024 ogłoszenie dyrektora przedszkola o rozpoczęciu rekrutacji, opublikowanie harmonogramu, regulaminu oraz wzorów wniosku i oświadczeń.

19.02.2024 - 23.02.2024 do godz. 12:00 - składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko

26.02.2024r od godz. 9:00 – 08.03.2024r do godz. 15:00  Złożenie wniosków   o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami.

11.03.2024 – 24.03.2024 – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną do godz. 8:00  .

25.03.2024 godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

25.03.2024- 29.03.2024 od godz. 15:00  - obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola w postaci pisemnej deklaracji.

03.04.2024  godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 04.04.2024  - rozpoczęcie procedury odwoławczej

- w terminie 3 dni od dnia opublikowania  listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic występuje  do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia;

-  Komisji Rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia wystąpienia  rodzica sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

- w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym  uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata.

Dyrektor przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie rodzica kandydata  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia  otrzymania odwołania.

Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające

20.05.2024od godz. 9:00 - 24.05.2024 do godz. 15:00 - Złożenie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami

27.05.2024 – 29.05.2024 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

04.06.2024 godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

04.06.2024 - 07.06.2024 od godz. 15:00   - obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola w postaci pisemnej

10.06.2024  godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

od 11.06.2024  - rozpoczęcie procedury odwoławczej

 

  • 2

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej.

 

  • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  Dyrektor Przedszkola Nr 10 „Leśne Skrzaty”

w Otwocku

 

Informacje dotyczące rekrutacji 2024/2025 są dostępne na stronie:

 

https://oswiata-otwock.pl/rekrutacja/rekrutacja-do-przedszkoli-na-rok-2024-2025/