Regulaminy

Nasze przedszkole pracuje w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Dodatkowo realizujemy programy:

 

1. „Drużyna Marzeń. Program wychowania przedszkolnego" J. Wasilewska Wydawnictwo WSiP.

2. Program adaptacyjny dziecka 3 – letniego – program pozwala złagodzić ból rozstania, zmniejszyć do minimum dziecięcy dramat, i przygotować najmłodszych dzieci do uczestnictwa w życiu przedszkolnym. – program opracowany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 10 "Leśne Skrzaty" w Otwocku, zatwierdzony uchwałą do realizacji w przedszkolu.

3. Program edukacji matematycznej „Dziecięca matematyka” - E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej – program dopuszczony do użytku szkolnego przez właściwego ministra do spraw oświaty i wychowania.

4. Program nauczania języka angielskiego zgodny z podstawą programową z dnia 23.12.2008 r i 30.05.2014 r "Wychowanie przedszkolne i klasy zerowe" Marioli Boguckiej, Doroty Łoś. Program pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.

5. Program ekologiczny "Edukacja ekologiczna w przedszkolu" - opracowany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola nr 10 "Leśne Skrzaty" w Otwocku. Mający na celu zwrócenie uwagi na świat przyrody, jego piekno, oraz sposoby jego ochrony.

6. Program wychowawczy Przedszkola nr 10 "Leśne Skrzaty" zatwierdzony przez Radę Rodziców mający na celu:

- stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym

-kszłtałtowanie podstawowych powinności moralnych np. życzliwości, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności

- tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta

-rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu

-rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła

-uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń

- uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.

7. Program edukacyjny "kolorowa matematyka"

8. Program wspierania rozwoju dziecka oraz udzielania pomocy psycholodiczno - pedagogicznej w Przedszkolu nr 10 "Leśne Skrzaty"