Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) dziecka należy :

a) przestrzeganie statutu przedszkola

b) respektowanie uchwał i zarządzeń Dyrektora i Rady Pedagogicznej

c) zgłaszanie dzieci 6 – letnich objętych obowiązkiem realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego

d) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce.

e) Przyprowadzanie i odbierani dziecka z przedszkola przez rodziców lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo

f) Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu

g) Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

h) Przestrzeganie godzin pracy przedszkola

i) Przestrzeganie zasad higieny i bhp na terenie przedszkola j) Wykazywać zainteresowanie postępami dziecka w procesie dydaktyczno – wychowawczym

k) Uczestniczyć w zebraniach dla rodziców, utrzymywać stały kontakt z nauczycielem

Rodzice mają prawo do:

a) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

b) uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka

c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy

d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny.

f) Uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i wychowawczych

g) Proponować charakter zajęć dodatkowych

h) Pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, udziału w organizowanych na terenie placówki imprezach

i) Inicjowania nowych rozwiązań, wyrażania opinii i składanie wniosków w sprawach przedszkola za pośrednictwem organów przedszkola zgodnie z ich kompetencjami.