STATUT

PRZEDSZKOLA NR 10

„LEŚNE SKRZATY”

ul. Kochanowskiego 6

05-400 Otwock

Otwock 2017

z póź. zm. z dnia 31.08.2022


Statut opracowano na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1656);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. 1578);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz.1591);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydanych przez zespoły orzekające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1743);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 z póź. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r. poz. 1116).
 • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1594),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1593)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 

 1. Przedszkole Nr 10, zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
 2. Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe, aktów wykonawczych do ustawy oraz niniejszego statutu.
 3. Siedziba przedszkola znajduje się w Otwocku, przy ulicy Kochanowskiego 6
 4. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Otwock.
 5. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem Nr 10 sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
 6. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz możliwości rozwojowych.
 7. Ustalona nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu:

Przedszkole Nr 10 „Leśne Skrzaty”

ul. Kochanowskiego 6

05-400 Otwock

tel./fax: 22 779-37-12

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. Przedszkole posiada własne LOGO, którym posługuje się w znaczących dla siebie przypadkach (pisma, podania, dyplomy itp.)

9. Na pieczątkach i stemplach używana jest ustalona nazwa przedszkola w pełnym brzmieniu, z dodaniem numeru REGONU 013002598NIP 532 -17-59-151

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

§ 2

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

1) Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z jego podstawą programową jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania- uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna;

2) Wynikające z powyższych celów zadania, przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

  1. fizyczny obszar rozwoju dziecka,
  2. emocjonalny obszar rozwoju dziecka,
  3. społeczny obszar rozwoju dziecka,
  4. poznawczy obszar rozwoju dziecka;

3) Sposób realizacji zadań przedszkola z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka oraz przygotowaniu go do nauki w szkole:

  1. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka,
  2. organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
  3. umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej (dzieci, które nie będą uczestniczyły w lekcjach religii, na czas ich trwania, przejdą z nauczycielem do innej grupy),
  4. rozpoznawanie potrzeb dzieci w zakresie edukacji, opieki, wychowania,
  5. prowadzenie działania prozdrowotnego i proekologicznego,
  6. zapewnianie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,
  7. przyjmowanie dzieci zamieszkałych w danym obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również uczniów zamieszkałych poza obwodem,
  8. zapewnianie bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom przedszkola,
  9. zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
  10. realizacja podstawy programowej ustaloną dla przedszkoli;

4Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań, do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

  1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (sposób organizowania spacerów i wycieczek określa regulamin),
  2. dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć,
  3. organizuje spożywanie posiłków zgodnie z zasadami żywienia oraz możliwościami technicznymi,
  4. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym oraz uświadamia konieczność przestrzegania ustalonych wspólnie zasad,
  5. w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,
  6. współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb i możliwości konsultacje i pomoc;

5) Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub prawnych opiekunów lub osoby upoważnione zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo:

  1. dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach ustalonych w Statucie Przedszkola i w arkuszu organizacji przedszkola na dany rok szkolny,
  2. rodzice (prawni opiekunowie) na początku września składają pisemne upoważnienie dla osób mogących odbierać ich dzieci z przedszkola. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię, nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodzica oraz numer telefonu do rodziców lub prawnych opiekunów,
  3. dzieci powinny być przyprowadzane do godz. 8.30,
  4. rodzice odpowiedzialni są za właściwe wykorzystanie kodów do domofonów oraz kart ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom,
  5. w przypadku spóźnienia spowodowanego ważną sytuacją życiową rodzic zobowiązany jest do telefonicznego powiadomienia przedszkola,
  6. nauczyciel nie może wydać dziecka osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu,
  7. rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę,
  8. nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców (prawnych opiekunów) bez opieki na terenie przedszkola (np. przed budynkiem, w ogrodzie, w łazience, w szatni),
  9. osoby odbierające dziecko z przedszkola są zobowiązane do poinformowania o tym fakcie nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko oraz do niezwłocznego jego odbioru z terenu ogrodu przedszkolnego bądź sali przedszkolnej, jednocześnie nie zezwala się w/w osobom na przebywanie na terenie przedszkola po czasie odbioru dziecka,
  10. W przypadku częstych spóźnień rodziców i odbierania dzieci po godzinach pracy przedszkola będą podjęte następujące działania:

-rozmowa dyrektora przedszkola z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka,

-wystosowanie listu do rodziców lub prawnych opiekunów dziecka,

-wystąpienie dyrektora z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola,

-podjęcie decyzji na podstawie uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców o skreśleniu dziecka z listy wychowanków;

k. w przypadku, niemożności skontaktowania się telefonicznego, nauczyciel oczekuje z dzieckiem przez 1 godzinę od momentu zamknięcia przedszkola. Jeżeli w tym czasie rodzice (prawni opiekunowie) nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel powiadamia dyrektora i najbliższy Komisariat Policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców.

 

6)  Prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

7) Prowadzenie kształcenia ma odległość w okresie czasowego zawieszenia zajęć
z powodu zaistnienia okoliczności:

 • zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
 • temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu dzieci,
 • zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
 • innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci

odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te będą organizowane nie później niż od 3 dnia zawieszenia zajęć. Zajęcia
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane:
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, rodzicem – poczta elektroniczna, telefon, inna forma ustalona z rodzicem, systematyczne odbieranie i przekazywanie nauczycielom prac wykonanych przez dzieci. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywać się będą z wykorzystaniem materiałów multimedialnych dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym (apilikacje, multimedialne książeczki, gry edukacyjne), oraz z wykorzystaniem materiałów nie wymagających użycia multimediów (do wydrukowania, prace plastyczne).

Uczestnictwo dzieci w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość potwierdzane będzie poprzez kontakt z rodzicem
z wykorzystaniem poczty elektronicznej, telefonu uwzględniając konieczność poszanowania sfery prywatności.

2. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:

1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,

4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

§ 3

 

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjały rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowisku społecznym poprzez:

  1. diagnozowanie środowiska dziecka;
  2. rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia;
  3. rozpoznawanie przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko;
  4. wspieranie dziecka z wybitnymi uzdolnieniami;
  5. wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
  6. udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
  7. wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
  8. umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
  9. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:

 1. rodzicami;
 2. psychologiem;
 3. logopedą;
 4. pedagogiem specjalnym;
 5. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
 6. placówkami doskonalenia nauczycieli;
 7. innymi przedszkolami;
 8. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

3.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy rodziców, nauczycieli, psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego, dyrektora przedszkola, asystenta rodziny, wychowawcy grupy wychowawczej, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, poradni, asystenta edukacji romskiej, pomocy nauczyciela, asystenta nauczyciela, pracownika socjalnego, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

  

4.    Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika w szczególności:

 1. z niepełnoprawności;
 2. z niedostosowania społecznego;
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 4. z zaburzeń zachowania i emocji;
 5. ze szczególnych uzdolnień;
 6. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 8. z choroby przewlekłej;
 9. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 10. z niepowodzeń edukacyjnych;
 11. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 12. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

5. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego utworzenie zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, który będzie planował i koordynował udzielanie pomocy, z uwzględnieniem wymiaru godzin ustalonego dla poszczególnych form udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

 1. Zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych:

a) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5,

b) Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4;

2. innych o charakterze terapeutycznym;

3.zajęć rozwijających uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8;

4. porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;

5. zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

7.    Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodziców dziecka.

8.    W przedszkolu zatrudniony jest psycholog i logopeda.

9.    Pomoc psychologiczno - pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

10.    Korzystanie z pomocy psychologiczno -pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

11.    Rodzic ma prawo nie wyrazić zgody na udzielenie dziecku pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz nie wyrazić zgody na udział dziecka w danej formie pomocy.

12.    Rezygnację z pomocy wyraża w formie pisemnej.

13.    Pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści zatrudniani w przedszkolu, w szczególności psycholog, logopeda, nauczyciel wspomagający.

14.    W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowaniem i koordynowaniem udzielania pomocy zajmuje się powołany przez Dyrektora zespół, składający się z nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem.

15.    Pracę zespołu koordynuje wyznaczona przez dyrektora osoba.

16. O objęciu dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną, formach, wymiarze godzin i okresie jej udzielania, przedszkole informuje rodziców dziecka pisemnie

17. Obowiązki psychologa:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola;
 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
 4. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dzieci;
 5. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 6. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
 7. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola.

18. Obowiązki logopedy:

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dziecka i eliminowania jej zaburzeń;
 3. zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
 5. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Obowiązki pedagoga specjalnego:

1/ Współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami.
Współpraca ma dotyczyć:

1)  rekomendowania dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności (według ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)

2)  prowadzeniu badań i działań diagnostycznych w związku z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia:

mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,

przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

3)  rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,

4) określania niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

 2/ współpraca z zespołem mającym opracować IPET

Współpraca dotyczy nie tylko opracowania, ale też realizacji programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotyczy to także zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 3/ wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów

Wsparcie ma dotyczyć:

 • rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki,
 • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
 • dostosowania sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
 • doboru metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.

 4/ udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dotyczy pomocy dla:

rodziców,

uczniów,

nauczycieli

5/ współpraca z innymi podmiotami

Ma ona odbywać się w zależności od potrzeb. Pedagog specjalny będzie współpracował z:

 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 • placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
 • dyrektorem,
 • pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną,
 • asystentem edukacji romskiej,
 • pomocą nauczyciela,
 • pracownikiem socjalnym,
 • asystentem rodziny,
 • kuratorem sądowym.

6/ przedstawianie propozycji radzie pedagogicznej

Propozycje mają dotyczyć doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie ww. zadań.

20. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

21. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z            indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim, nauczyciele zostaną zobowiązani do informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia dziecka/ucznia/uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Podobnie w przypadku dziecka objętego zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju. 

Rozdział III

Organy przedszkola i ich szczegółowe kompetencje

§ 4

1. Statut przedszkola określa kompetencje organów przedszkola, którymi są:

1) Dyrektor Przedszkola;

2) Rada Pedagogiczna;

 

3) Rada Rodziców.

2. Dyrektor przedszkola:

 1. kieruje działalnością jednostki,
 2. reprezentuje przedszkole na zewnątrz,
 3. jest kierownikiem zakładu pracy i pracodawcą zatrudnionych w przedszkolu wicedyrektora do spraw pedagogicznych, nauczycieli, i innych pracowników niebędących nauczycielami,
 4. sprawuje nadzór pedagogiczny, zapewnienia odpowiednio wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 5. kontroluje realizację podstawy programowej oraz przestrzegania statutu przedszkola i respektowanie praw dziecka przez wszystkich pracowników przedszkola,
 6. inspiruje i wspomaga nauczycieli w tworzeniu przez nich wysokiej jakości pracy przedszkola i podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego oraz współpracy z placówkami badawczymi i partnerami społecznymi,
 7. planuje, organizuje i kontroluje działalność wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą przedszkola zgodną z przepisami prawa,
 8. organizuje ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia pracy przedszkola,
 9. zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
 10. obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej przedszkola,
 11. przekazuje informacje na temat prowadzonego nadzoru pedagogicznego radzie pedagogicznej oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny,
 12. opracowuje plan rozwoju przedszkola wspólnie z radą pedagogiczną w oparciu o wnioski wypływające z całorocznej pracy wychowawczo – dydaktycznej,
 13. gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach,
 14. dyrektor może podjąć decyzję o powołaniu Społecznej Komisji Rekrutacyjnej, jeżeli istnieje taka konieczność, przyjęciu dziecka do przedszkola, skreśleniu dziecka z przedszkola po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców,
 15. przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedkłada go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, radzie pedagogicznej,
 16. przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały oraz uchwały rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy,
 17. koordynuje opiekę nad dziećmi, tworzy optymalne warunki do ich rozwoju,
 18. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
 19. współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
 20. kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudniana i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
 21. występuje z wnioskami o nagrody i odznaczenia dla nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przyznaje nagrody i występuje o nagrody i odznaczenia dla pracowników przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 22. wymierza kary porządkowe pracownikom zgodnie z odrębnymi przepisami,
 23. zapewnienia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,
 24. koordynuje współdziałania organów przedszkola, zapewnia im warunki do swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymianę informacji między nimi,
 25. współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników, deleguje i wskazuje osoby odpowiedzialne do pomocy w realizacji zadań przez jednostkę,
 26. prowadzi dokumentację kadrową, kancelaryjno – archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 27. realizuje i wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,
 28. sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 29. właściwe prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,
 30. stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, i opiekuńczej i innowacyjnej jednostki,
 31. dopuszcza do realizacji programy wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej lub pozytywnej opinii doradcy metodycznego,
 32. prowadzi kontrolę zarządczą w jednostce,
 33. współpracuje z pielęgniarką, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL dziecka celem właściwej realizacji tej opieki,
 34. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
 35. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez jednostkę;

3. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola. Dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu są członkami rady pedagogicznej a jej przewodniczącym jest dyrektor. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który określa zasady pracy i działalność rady pedagogicznej. Regulamin ten nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym Statutem. Przewodniczący lub inna osoba na wniosek przewodniczącego prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialna za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:

 1. przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian, a także jego uchwalenie,
 2. opracowanie koncepcji rozwoju przedszkola, rocznych planów rozwoju,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców i programów własnych przy współpracy z placówkami naukowo – badawczymi,
 4. uchwalenie regulaminu pracy rady pedagogicznej,
 5. organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
 6. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 7. podejmowanie uchwał dotyczących spraw wychowawczych w odniesieniu do dzieci sprawiających problemy wychowawcze,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy,
 9. opracowanie rocznego sprawozdania z działalności opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji dzieci,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w jednostce, po zaopiniowaniu ich projektów w radzie rodziców,
 12. opiniowanie:pozostałe kompetencje rady pedagogicznej:
  1. projektu planu finansowego przedszkola składanego przez dyrektora,
  2. arkusza organizacji pracy jednostki na kolejny rok szkolny,
  3. wyników pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi,
  4. propozycji dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  5. wniosków dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,
  6. powierzenia stanowiska dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,
  7. dopuszczenia do użytku w przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania,
  8. delegowania przedstawiciela rady pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora jednostki,
  9. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora,
  10. powierzenia stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu,
  11. odwołania ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego,
  12. wyboru przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
 13. Pozostałe kompetencje Rady Pedagogicznej:
  1. rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem, przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego,
  2. rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał; uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków (przypadku równej liczby głosów głos dyrektora liczony jest podwójnie),
  3. nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro wychowanków, rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników; informacje o dziecku mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka i tylko przez nauczycieli,
  4. nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych,
  5. rada pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie dyrektora ze stanowiska oraz do Kuratorium Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub nauczyciela zatrudnionego w placówce,
  6. zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego albo 1/3 członków rady pedagogicznej,
  7. zebrania rady pedagogicznej są protokołowane, a czas złożenia protokołu do podpisu wynosi 7 dni,
  8. w zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,
  9. rada pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadnia stanowisko co do podjętej decyzji,
  10. rada pedagogiczna wnioskuje o nadanie imienia placówce,
  11. rada pedagogiczna zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli;

4. Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. W skład rady rodziców wchodzi po dwóch przedstawicieli rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach na zebraniu rodziców dzieci danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Rada rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola nr 10 „Leśne Skrzaty”. Do kompetencji rady rodziców należy:

 1. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,
 2. wnioskowanie do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
 3. wyrażanie opinii o pracy nauczyciela, który ubiega się o kolejny stopień awansu zawodowego,
 4. wybór przedstawicieli do komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców,
 5. wykonywanie innych uprawnień przewidzianych przez regulamin rady,
 6. występowanie do rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,
 7. gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł; zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców,
 8. Rada Rodziców używa pieczątki o treści:

 

Rada Rodziców

przy Przedszkolu Nr 10 w Otwocku

ul. Kochanowskiego 6

05 – 400 Otwock

 

9. decyzję Rady Rodziców są jawne;

5. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji:

 1. wszystkie organy przedszkola zobowiązane są do współpracy, przekazywania na bieżąco informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach,
 2. zarządzenia władz zwierzchnich, przepisy prawne, zmiany w prawie oświatowym dyrektor przekazuje na posiedzeniach rady pedagogicznej,
 3. z zarządzeniami dyrektora przedszkola zawartymi w książce zarządzeń zobowiązany jest zapoznać się każdy nauczyciel i pracownik jednostki oraz potwierdzić to własnym podpisem,
 4. informacje dotyczące bieżącej działalności przedszkola umieszczane są na tablicach ogłoszeń w przedszkolu,
 5. przepływ informacji pomiędzy dyrektorem przedszkola, nauczycielami a rodzicami odbywa się na zebraniach poszczególnych oddziałów oraz poprzez wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń,
 6. protokoły spotkań i dokumentacja działalności organów przedszkola przechowywana jest zgodnie z przepisami prawa;

6. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów. W przypadku sporu między organami przedszkola, w których stroną jest dyrektor jednostki podejmuje się następujące działania:

 1. powołuje się zespół mediacyjny; w skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole,
 2. rada pedagogiczna lub rada rodziców zwraca się z prośbą rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór,
 3. zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania problemu przyjąć rozwiązanie w drodze głosowania; decyzja zespołu mediacyjnego jest ostateczna, jednakże każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

Rozdział IV

Organizacja pracy przedszkola

§ 5

 1. Zgodnie z Ustawą – Prawo oświatowe dzieci siedmioletnie realizują obowiązek szkolny, natomiast dzieci sześcioletnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 2. Do przedszkola nr 10 „Leśne Skrzaty” będą uczęszczały dzieci w wieku 3-6 lat.
 3. W wyjątkowych sytuacjach można do przedszkola przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 4. W Przedszkolu nr 10 „Leśne Skrzaty” są 4 oddziały liczące po 25 dzieci oraz jeden oddział liczący 16 dzieci.
 5. Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.
 6. Czas trwania zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
  1. z dziećmi w wieku 3 – 4 lata – 15 min.;
  2. z dziećmi w wieku 5- 6 lat – 30 min.

§ 6

 1. Realizacja treści zawartych w podstawie programowej odbywa się przez cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu.

1a. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:

1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy,

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego,

3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.

2. Szczegółową organizacje pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, oczekiwań rodziców.

3. Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:

   1. Liczbę oddziałów;
   2. Liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
   3. Tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są w przedszkolu prowadzone;
   4. Czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
   5. Liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
   6. Liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
   7. Liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
   8. Ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, logopedę i innych nauczycieli.

4. Dyrektor przedszkola przekazuje arkusz organizacji przedszkola, w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu przedszkole.

5. Organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku.

6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

7.    Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

   1. 5 sal dydaktycznych;
   2. pomieszczenia administracyjno – gospodarcze;
   3. kuchnię;
   4. szatnię dla dzieci;
   5. pomieszczenia sanitarne;
   6. pokój dla logopedy, w którym prowadzone są indywidualne zajęcia terapeutyczne, konsultacje z rodzicami.

8.    Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego; zasady pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym określa odrębny regulamin.

9.    Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki; program wycieczek oraz imprez dostosowuje do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Zasady organizacji wycieczek i wyjść poza teren przedszkola regulują odrębne regulaminy i procedury.

10.    Przedszkole organizuje na terenie jednostki koncerty muzyczne, inscenizacje teatralne, spotkania z twórcami sztuki i kultury.

11.    Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

12.    Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola z uwzględnieniem przepisów w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz aktualnych potrzeb środowiska.

13.    Przedszkole czynne jest w godzinach od 7.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku.

14.    Maksymalny dzienny czas pracy przedszkola w tym 5 godzin dziennie na realizację podstawy wychowania przedszkolnego ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola i Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem potrzeb środowiska i wynosi on 10 godzin i 30 minut dziennie,

15.    Przedszkole jest nieczynne, jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola jest mniejsza niż 10 wychowanków.

16.    Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały dwóm nauczycielom.

17. W miarę możliwości nauczyciele opiekują się jednym oddziałem przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Służy to zapewnieniu ciągłości i skuteczności pracy wychowawczo – dydaktycznej.

18. Decyzje w sprawie przydziału nauczycieli do poszczególnych oddziałów podejmuje dyrektor przedszkola.

19. W okresach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wiosenne, dyżur wakacyjny, epidemia grypy itp.) przedszkole może prowadzić zajęcia w grupach łączonych. Grupy mogą być łączone przy liczbie wychowanków poniżej dziesięciu w każdej z nich z zachowaniem zasady łączenia grup zbliżonych wiekiem.

20.    W grupach 3 – 4-latków, gdy liczba 3-latków przekracza 10 osób przysługuje jeden etat pomocy nauczycielki i jeden etat woźnej oddziałowej.

 

Zasady finansowania przedszkola

§ 7

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

1) miasto Otwock;

2) rodziców lub opiekunów prawnych;

2. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych. Darowizny mogą być wydatkowane zgodnie z decyzją darczyńcy.

3. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi w wieku do 6 lat realizowane są w przedszkolu 5 godz. dziennie w godzinach 8.00-13.00.

4. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi w wieku 6 lat i powyżej są realizowane w przedszkolu w godzinach jego pracy.

5. Opłata za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego dziecka w wieku do 6 lat, w czasie przekraczającym czas określony w § 4 pkt. 3 wynosi 1 zł.

6. Opłaty za usługi świadczone przez przedszkole są realizowane przelewem do 10 dnia miesiąca na konto jednostki.

7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się. Rodzic jest zobowiązany poinformować przedszkole o nieobecności dziecka o przewidywanym czasie jej trwania do godz. 9:00 osobiście lub telefonicznie.

8. Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzona jest na podstawie zapisów elektronicznego systemu ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu.

9. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 3 lub 4 posiłków – śniadanie, obiad, podwieczorek, II podwieczorek.

 

10.    Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci wnoszą opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę z zastosowaniem poniższych przepisów:

  1. opłatę za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, wyliczaną przez intendentkę, wnosi się w okresach miesięcznych do 10 każdego miesiąca;
  2. w uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) dziecka wydłużyć termin wnoszenia opłat;
  3. opłatę wnosi się przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola lub intendentkę numer rachunku bankowego
  4. przedszkole prowadzi odrębnie rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za przedszkole i rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za żywienie.

11. Rodzice otrzymują informację od intendentki o wysokości opłat za przedszkole w formie pisemnej lub ustnej.

Rozdział V

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola

§ 8

1. Obowiązki nauczycieli:

 1. planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
 2. organizowanie procesu dydaktyczno – wychowawczego umożliwiającego nabywanie różnorodnych doświadczeń, zapewniających dziecku wolność wyboru aktywności;
 3. zapewnienie niezależnego i twórczego charakteru zabawowego, jako głównej aktywności dziecka;
 4. prowadzenie działań prozdrowotnych, promujących zdrowy styl życia;
 5. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
 6. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz ich dokumentowanie;
 7. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów;
 8. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
 9. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
 10. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
 11. wypracowanie własnych metod pracy z dzieckiem uwzględniając jego możliwości rozwojowe i zainteresowania;
 12. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie zobowiązującymi przepisami, w tym: dziennik zajęć, realizowany program (w tym autorskie i własne), arkusze obserwacji, indywidualne programy terapeutyczne, zeszyt rozmów indywidualnych z rodzicami;
 13. realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;
 14. czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej uchwał i postanowień;
 15. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturowym lub rekreacyjno – sportowym;
 16. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności jednostki;
 17. nauczyciel kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia;
 18. nauczyciel udziela natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna, powiadamia dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. podwyższona temperatura;
 19. nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi mu dziećmi; nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków; stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p. poż.
 20. Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz.

2. Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.

 1. będzie określenie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia

3. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.

4. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

5. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego. 

6. Obowiązki wicedyrektora do spraw pedagogicznych. Wicedyrektor do spraw pedagogicznych w szczególności:

1) sprawuje nadzór pedagogiczny poprzez hospitowanie nauczycieli oraz udzielanie im niezbędnego instruktażu i pomocy

2) w przypadku nieobecności dyrektora reprezentuje przedszkole na zewnątrz.

 

7. Obowiązki intendentki:

 

 1. sporządzenie, w porozumieniu z kucharką i dyrektorem przedszkola jadłospisów dekadowych zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, wywieszanie ich do wiadomości rodziców;
 2. dokonywanie zakupów żywności i wydawanie produktów spożywczych z magazynu kucharce za pokwitowaniem i codzienne ich wpisywanie do dokumentacji;
 3. codzienne sporządzanie raportu żywieniowego oraz opisywanie rachunków żywieniowych;
 4. przestrzeganie wysokości stawki żywieniowej;
 5. prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego i dziennika żywieniowego, sporządzanie rozliczeń miesięcznych;
 6. kontrola prawidłowego przechowywania, terminów przydatności do spożycia i zabezpieczanie przed zniszczeniem artykułów żywnościowych w magazynie spożywczym – zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej;
 7. dbanie o czystość i porządek w magazynach żywnościowych;
 8. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni, przygotowaniem oraz porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej;
 9. wyliczanie opłat pobytowych i żywieniowych;
 10. wpisywanie faktur do systemuVulkan;
 11. prowadzenie dokumentacji wyciągów z konta bankowego żywieniowego I pobytowego;
 12. rozliczanie Programu Rodzinka 3+
 13. wystawianie not księgowych do Ośrodka Pomocy Społecznej 

8. W Przedszkolu oprócz wyżej wymienionych osób zatrudnione są:

 1. Kucharka;
 2. Pomoc kucharki;
 3. Konserwator;
 4. Woźna;
 5. Pomoc nauczyciela (w grupie dzieci 3letnich).

9. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników ustala dyrektor.

10. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi reguluje Kodeks Pracy

11. Pracownicy administracji i obsługi współpracujący z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.

 1. Ograniczenie obowiązku świadczenia pracy na terenie przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej dotyczy również pracowników administracji i obsługi, z wyjątkiem przypadków gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tych jednostek. O organizacji pracy tych pracowników decyduje dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły może więc polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, o ile oczywiście charakter zadań wykonywanych przez pracownika na to pozwala. Jeżeli będzie to niezbędne dla zapewnienia 5 ciągłości funkcjonowania jednostki może również polecić pracownikowi wykonanie określonych zadań na terenie jednostki. Jeżeli natomiast z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w określonym czasie pracownik administracji lub obsługi nie będzie świadczył pracy, pozostaje wówczas do dyspozycji dyrektora szkoły i jest w gotowości do wykonywania pracy. Ma wówczas zastosowanie przepis art. 81 § 1 Kodeksu pracy, który wskazuje, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. Wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

12. Każdemu pracownikowi dyrektor powierza określony zakres obowiązków.

Rozdział VI

Prawa i obowiązki dzieci

§ 9

 

 1. Przedszkole gwarantuje dzieciom prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka: właściwe zorganizowanie procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
   1. ochronę przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
   2. poszanowania godności osobistej dziecka, życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym, akceptacji dziecka, takim jakie jest;
   3. zapewnienie warunków do spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
   4. poszanowania indywidualnego tempa rozwoju;
   5. szacunku dla wszystkich jego potrzeb;
   6. poszanowania własności;
   7. zapewnienie warunków do snu i wypoczynku, jeżeli dziecko tego potrzebuje;
   8. badania i eksperymentowania;
   9. doświadczania konsekwencji własnego zachowania;
   10. zachowania prawa dziecka do wyrażania uczuć, emocji z poszanowaniem uczuć innych.

2. Normy zachowań obowiązujące w przedszkolu ustalane są wspólnie z dziećmi. Dotyczą bezpieczeństwa i szacunku względem siebie i innych oraz poszanowania mienia w przedszkolu, zgodnie z zapisami zawartymi w Kodeksie Przedszkolaka.

Dzieciom w przedszkolu nie wolno:

   1. stwarzać niebezpiecznych sytuacji, zagrażających zdrowiu i życiu dziecka i innych dzieci;
   2. krzywdzić innych ani siebie;
   3. niszczyć cudzej własności;
   4. przeszkadzać innym w pracy lub zabawie.

3.    Wychowankowie, którzy przejawiają zachowania agresywne, naruszają zasady współżycia społecznego poddawani są wnikliwej obserwacji i szczegółowej analizie zachowań przez nauczyciela i psychologa, którzy podejmują decyzje o:

   1. powiadomieniu dyrektora;
   2. powiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów);
   3. spotkaniu rodziców (prawnych opiekunów) dziecka z nauczycielami i psychologiem w obecności dyrektora w celu uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań i wspólnych sposobów postępowania;
   4. skierowaniu dziecka do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w celu dokonania diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii, innych działaniach podjętych w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

4.    Dziecko może być czasowo zawieszone z możliwości korzystania z przedszkola w przypadku wszawicy, choroby zakaźnej, sytuacji rodzinnej; decyzję o zawieszeniu w korzystaniu z przedszkola podejmuje dyrektor.

5.    Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz rady rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

   1. nieusprawiedliwionej absencji trwającej dłużej niż miesiąc;
   2. braku porozumienia między rodzicami a przedszkolem w sprawach kluczowych, dotyczących wychowania dziecka i problemów wychowawczych, kiedy rodzice nie interesują się dzieckiem i nie współpracują z poradnią specjalistyczną, a agresywne zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci;
   3. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu.

6.Rodzice mają prawo do odwołania się od tej decyzji do organu nadrzędnego.

7.W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

§ 10

1. W przedszkolu mają zastosowanie szczegółowe zasady rekrutacji, określające terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola oparte o zasadę powszechnej dostępności, określane co roku przez organ prowadzący.

2. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

3. Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji podań, zwanego dalej ,,Systemem”, który umożliwia sprawne przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, optymalne wykorzystanie miejsc oraz przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego z zastosowaniem jednolitych zasad.

4. Postępowanie rekrutacyjne wspomagane Systemem, jest prowadzone zgodnie z ustalonymi w mieście Otwock zasadami i kryteriami prowadzenia zapisów, w terminach określonych w harmonogramie dostępnymi na stronie www.oswiata-otwock.pl

Rozdział VII

Współpraca z rodzicami

§ 11

1. Statut przedszkola określa szczegółowo zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci. Rodzice (prawni opiekunowie), nauczyciele i specjaliści zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

1) Prawa rodziców:

  1. zapoznanie się z zadaniami wynikającymi z planu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,
  2. uzyskiwanie na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
  3. uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli, psychologa i logopedy w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
  4. wyrażanie i przekazywanie nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
  5. znajomość aktów prawnych regulujących prace przedszkola;

2) Obowiązki rodziców:

  1. przestrzeganie niniejszego Statutu,
  2. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
  3. respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców podjętych w ramach ich kompetencji,
  4. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów), osoby upoważnione przez rodziców zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo, w godzinach otwarcia przedszkola,
  5. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
  6. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
  7. przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych oraz dostarczenie informacji potwierdzonej przez lekarza o stanie zdrowia po przebytej chorobie zakaźnej pozwalającej na pobyt dziecka w przedszkolu,
  8. dbanie o higienę i estetyczny wygląd dziecka,
  9. systematyczne zapoznawanie się z treścią komunikatów, ogłoszeń na tablicy ogłoszeń,
  10. interesowanie się sukcesami i porażkami dziecka;

3) Formy współpracy przedszkola z rodzicami / prawnymi opiekunami:

  1. spotkania adaptacyjne,
  2. zebrania ogólne z dyrektorem i grupowe (co najmniej dwa razy w roku),
  3. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami i specjalistami,
  4. tablice informacyjne dla rodziców (prawnych opiekunów),
  5. dni otwarte,
  6. zajęcia integracyjne dla rodziców (prawnych opiekunów) i dzieci,
  7. warsztaty prowadzone przez nauczycieli i specjalistów,
  8. wspólne przedsięwzięcia organizowane przez rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli.

2. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

 

3. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania dzieci, nauczyciele:

 1) zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju i zachowania ich dziecka,

2) udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,

3) organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną specjalistyczną,

4) uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

 

Rozdział VIII

Przepisy końcowe

§ 12

 

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
 2. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.
 3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o zmianie tekstu jednolitego statutu.
 4. Dyrektor publikuje ujednolicony tekst Statutu jako załącznik do zarządzenia.
 5. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

1) umieszczenie tekstu w formie elektronicznej na stronie internetowej przedszkola;

2) udostępnianiu zainteresowanym przez dyrektora przedszkola.

6. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

7. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację w oparciu o odrębne przepisy zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

8. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

9. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

10. Statut Przedszkola Nr 10 uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 24.04.2017 r. traci moc prawną z dniem uchwalenia nowego statutu.

11. Statut uchwalony Uchwałą nr 4/2017 w dniu 28. listopada 2017 r. przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku.

12.Zmiany z póź. zm. w statucie zgodnie z Uchwałą 1/2020 z dnia 25.03.2020r. Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 10 "Leśne Skrzaty" w Otwocku

 1. Zmiany z póź. zm. w statucie zgodnie z Uchwałą 6/2022/23 z dnia 30.08.2022r. Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 10 "Leśne Skrzaty" w Otwocku

 

Statut przedszkola po zatwierdzeniu wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rada Pedagogiczna                                                                          Dyrektor Przedszkola