Regulamin elektronicznej ewidencji

pobytu dziecka

w Przedszkolu Nr 10 „Leśne Skrzaty”

w Otwocku

 1. W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dzieci w Przedszkolu Nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku wprowadza się elektroniczny system ewidencji - oprogramowanie BIOSYS – „Punktualny Przedszkolak”.
 2. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci   korzystające z usług Przedszkola oraz ich rodziców (opiekunów prawnych).
 3. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, uwzględniając ilość godzin płatnych ponad podstawę programową oraz opłatę za wyżywienie.
 4. Każdemu dziecku przysługuje jedna indywidualna karta zbliżeniowa z przypisanym numerem, którą rodzic/opiekun prawny otrzymuje nieodpłatnie w depozyt i potwierdza jej odbiór pisemnie.
 5. Karta jest własnością Przedszkola Nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku.
 6. Karta podlega zwrotowi z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez przedszkole.
 7. Rodzic/opiekun prawny może dokupić na własność dodatkowe karty elektroniczne do ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu. Zgłoszenie potrzeby zakupu dodatkowych kart składa się do intendentki.
 8. Wejście dziecka należy zarejestrować przed wprowadzeniem dziecka do sali.
 9. Wyjście dziecka należy zarejestrować po odebraniu dziecka z sali.
 10. Rejestracji wejścia lub wyjścia dziecka z przedszkola dokonuje się poprzez zbliżenie karty do czytnika.
 11. Czytnik kart zbliżeniowych sygnalizuje dźwiękiem rejestrację oraz dodatkowo na ekranie ukazuje się nazwa użytkownika i zaświeca się zielona dioda.
 12. W przypadku braku karty w chwili wprowadzenia lub odbioru dziecka, rodzic/prawny opiekun lub inna osoba upoważniona do odbioru dziecka loguje zdarzenie przy pomocy przypisanego indywidualnie każdemu dziecku nr karty i kodu PIN.
 13. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia skutkuje naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin płatnych za pobyt w przedszkolu tj. od godz. 7.00 do 17.30 z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej w wysokości zgodnej z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta Otwocka w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne przez Gminę Otwock.
 14. Zniszczenie, zgubienie lub uszkodzenie karty zbliżeniowej obciąża użytkownika, który jest zobowiązany do pokrycia kosztów karty wpłacając należność do intendentki.
 15. W przypadku awarii systemu lub okoliczności niezależnych od przedszkola, dopuszcza się możliwość czasowego prowadzenia papierowej ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
 16. Z regulaminem zapoznani zostają wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice i opiekunowie prawni.
 17. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do przekazania niezbędnych informacji osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 18. Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka w przedszkolu udziela rodzicom/opiekunom prawnym intendent.
 19. Regulamin wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola z dniem 02.01.2016r.
 20. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie Punktualny Przedszkolak jest Przedszkole nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku.