Leśne Skrzaty są naszym przewodnikiem i misji wyznacznikiem


Lubimy być twórczy, aktywni i innowacyjni w swoich działaniach. 
Eksponujemy twórczy potencjał dzieci w środowisku lokalnym.

Śmiejemy się, bawimy, uczymy.

Nawiązujemy do tradycji lokalnych i regionalnych.

Estetyczne i bogato wyposażone sale przystosowane do atrakcyjnych zajęć.

Stwarzamy bezpieczne warunki do prawidłowego rozwoju i zabawy.

Kształtujemy umiejętności samoobsługowe potrzebne w codziennych sytuacjach.
Rozwijamy twórczy potencjał dzieci.

Zapewniamy absolwentom dobry start w szkole

Akceptujemy dzieci takimi jakie są, dając im szanse do indywidualnego rozwoju.

Tworzymy rodzinną  atmosferę.

Yuppie tu jest jak w domu.

 


Budujemy u dzieci system wartości, ukazując co jest dobre a co złe.
Czuwamy nad bezpieczeństwem i zdrowiem dzieci.
Doskonalimy swoja wiedzę i umiejętności podnosząc swoje kwalifikacje.
Funkcjonujemy zgodnie z prawem oświatowym.
Gwarantujemy wykwalifikowaną kadrę.
Hartujemy dzieci emocjonalnie, aby łagodnie znosiły stres i porażki.
Interesujemy się życiem społecznym, lokalnym i aktywnie w nim uczestniczymy.
Jesteśmy otwarci na propozycje i oczekiwania rodziców.
Kształtujemy umiejętności samoobsługowe potrzebne w codziennych sytuacjach.
Łączymy pokolenia i wzmacniamy więzi rodzinne.

Nawiązujemy do tradycji lokalnych i regionalnych.
Organizujemy dodatkowe zajęcia rozwijające zdolności dzieci.
Pozyskujemy rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola.

Uwzględniamy wyrabianie nawyków profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej.
Wspomagamy rodziców w sytuacjach problemowych.
Zapewniamy absolwentom dobry start w szkole

WIZJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

* Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom, w którym wszyscy czują się dobrze i bezpiecznie.

* Wysoko wykwalifikowana i systematycznie doskonaląca się kadra pedagogiczna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspakajania potrzeb oraz wyzwalania twórczej aktywności dziecka.

* Nasi wychowankowie wyposażeni są w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu.

* Naszych wychowanków cechuje śmiała, otwarta i twórcza postawa wobec ludzi i otaczającego świata.

* W kolorowych i dobrze wyposażonych salach dzieci rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają umiejętności i wiedzę zgodnie z indywidualną drogą rozwoju.

* Tworzymy przedszkole bogato wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

* Funkcjonalnie i estetycznie urządzony ogród stwarza okazję do bezpiecznych zabaw twórczych.

* Przedszkole promuje zdrowy styl życia, kształtuje świadomość prozdrowotną i proekologiczną.