REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

 PRZEDSZKOLA NR 10 „LEŚNE SKRZATY” W OTWOCKU

 Na podstawie: Ustawa – Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378).

 • §1

 1.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym zadania wynikające ze statutu, rocznego planu pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz innych regulaminów wewnątrzprzedszkolnych.

2.Na swoich posiedzeniach członkowie Rady Pedagogicznej - zatwierdzają w formie uchwał, opiniują i wnioskują w sprawach dotyczących z działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej przedszkola.

 3.W skład rady wchodzą:

a) dyrektor przedszkola, jako przewodniczący

b) nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni, jako członkowie

c) inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w przedszkolu, jako członkowie

 • §2
 1. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 • §3

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
 2. podejmowanie uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu przez radę rodziców,
 3. zatwierdzanie statutu przedszkola,
 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie skreśleń z listy wychowanków,
 6. ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy placówki.
 • §4

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
 2. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 3. projekt planu finansowego przedszkola,
 4. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • §5
 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje statut przedszkola oraz jego zmiany.
 2. Statut jest zatwierdzany uchwałą.
 • §6

Rada Pedagogiczna ma prawo:

 1. występowania z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora,
 2. występowania z wnioskiem o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dyrektorowi.
 3. zgłaszania spośród swoich członków pełnozatrudnionych, kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w przedszkolu.
 • §7
 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola, który jest zobowiązany do:

a) realizacji uchwał rady

b) opracowania projektów tematyki zebrań Rady Pedagogicznej na dany rok szkolny, z uwzględnieniem propozycji członków Rady,

c) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego przedszkola,

d) oddziaływania na postawę nauczyciela, pobudzania go do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

e) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli,

f) udostępnić członkom rady materiały dotyczące spraw, które mają być przedmiotem obrad,

g) zapoznawania rady z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,

2. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Co najmniej na 7 dni przed ustalonym terminem podaje do wiadomości członkom rady godzinę oraz porządek obrad. W sytuacjach nagłych tygodniowy termin nie musi być przestrzegany.

3. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku, ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola.

4. Dyrektor w uzasadnionych przypadkach może zwolnić członka Rady Pedagogicznej z obecności na zebraniu Rady.

 • §8

Prawa i obowiązki członka Rady Pedagogicznej

 1. Członek Rady ma prawo:

a) wnieść uwagi do porządku zebrania,

b) przedstawić wniosek o zmianę lub uzupełnienie protokołu, jeżeli ma zastrzeżenie do jego treści w całości lub części, a w przypadku, jeżeli jego wniosek nie uzyska poparcia większości członków Rady może zażądać odnotowania swojego stanowiska w protokole,

2. Członek Rady jest zobowiązany do:

odpowiedzi TAK lub NIE.

 1. Oddanie karty nie zakreślonej oznacza wstrzymanie się od głosowania, a zakreślenie lub zapisanie na karcie odpowiedzi w inny sposób od określonej w ust.3. oznacza głos nieważny.

 4.W przypadku równej ilości głosów na TAK i NIE w głosowaniu jawnym należy głosowanie powtórzyć, a w przy ponownej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

 1. Uchwały podjęte na posiedzeniach Rady są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej ½ liczby członków rady.
 2. Przyjęte uchwały podlegają ewidencji narastająco począwszy od posiedzenia organizującego nowy rok szkolny do podsumowującego dany rok szkolny:
 3. a) numery i sprawy uchwał odnotowywane są w księdze protokołów,
 4. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
 5. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 6. Rozliczenie realizacji uchwał i wniosków dokonuje się na koniec roku szkolnego.
 7. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.
 8. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 • §9

 Tryb wyboru przedstawicieli Rady Pedagogicznej do udziału w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora przedszkola

 1. Zgodnie z regulaminem przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola oraz w poszczególnych typach szkół i placówek oświatowych w Otwocku, przedstawiciele wyłaniani są w tajnych wyborach.
 2. Dokumentem upoważniającym do udziału w pracach komisji jest imienne upoważnienie i wyciąg z protokołu Rady Pedagogicznej.
 3. Rada Pedagogiczna wybiera w głosowaniu tajnym dwóch przedstawicieli do reprezentowania placówki w pracach Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.
 • §10

Dokumentacja pracy Rady Pedagogicznej

 1. Z przebiegu zebrania Rady Pedagogicznej sporządza się protokół pisany komputerowo w terminie 7 dni od dnia posiedzenia Rady.
 2. Członkowie Rady Pedagogicznej mają obowiązek w ciągu 7 dni od sporządzenia protokołu zapoznania się z jego treścią. Protokół do wglądu w gabinecie dyrektora.
 3. Zastrzeżenia i uwagi do protokołu przedstawione są na następnym zebraniu Rady Pedagogicznej.
 4. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej na następnym zebraniu podpisuje dyrektor Przedszkola, protokolant i członkowie Rady.
 5. Obowiązek protokołowania przydzielony jest nauczycielowi w ramach dodatkowych czynności na zebraniu rozpoczynającym rok szkolny.
 6. Dyrektor przedszkola przesyła w ciągu 7 dni od dnia posiedzenia Rady do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny wyciąg z protokołów tych zebrań Rady Pedagogicznej, na których:

a) podjęto uchwały, które zostały uchylone przez dyrektora przedszkola,

b) zgłoszono wnioski pod adresem władz oświatowych,

c) wytypowano przedstawicieli do reprezentowania Rady Pedagogicznej w pracach Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

7. Protokoły po każdym zakończonym posiedzeniu chronologicznie umieszcza się w segregatorze znajdującym się w kancelarii dyrektora. Protokoły po 5 latach są przekazywane do archiwum przedszkola.

8. Protokoły mogą być udostępniane na terenie przedszkola jedynie pracownikom pedagogicznym przedszkola, upoważnionym pracownikom organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny oraz organom aparatu sprawiedliwości.

9. Zabrania się wynoszenia protokołów poza teren placówki.

 • §11

 Funkcjonowanie Rady Pedagogicznej w okresie pandemii.

1.W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty czynności organów tych jednostek określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym.

 1. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
 2. Decyzje w sprawie sposobu podejmowania czynności rady pedagogicznej w tym okresie, komunikowania się i dokumentowania działań podejmuje dyrektor jako jej przewodniczący i podaje do wiadomości jej członkom.
 • §14
 1. W celu lepszej czytelności statutu, wprowadza się każdorazowo jednolity tekst z ujętymi zmianami. Uchwałą nr 4/2022 z dnia 14.01.2022 r. dokonano zmian w zapisach oraz wprowadzono tekst jednolity Regulaminu działania Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku.                                                                                                              DYREKTOR Przedszkola Ewelina Pszczółkowska.