Regulamin rady pedagogicznej  Przedszkole nr 10 " Leśne Skrzaty" w Otwocku

Opracowany na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dn. 07.09.1991r./Dz.U.Nr 95, poz.425 z późniejszymi zmianami/, Ustawy Prawo oświatowe z dn. 14.12.2016 (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669). oraz Statutu Przedszkola Nr 10 "Leśne Skrzaty"

§ 1

UWAGI WSTĘPNE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Radzie, należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną działającą przy  przedszkolu Nr 10 "Leśne Skrzaty" w Otwocku. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia dzieci. W skład rady pedagogicznej wchodzi dyrektor przedszkola oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce. W zebraniu rady pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Obecność członków Rady na posiedzeniach jest obowiązkowa W przypadku usprawiedliwionej nieobecności przynajmniej jednego Członka Rady , przewodniczący ma prawo zmienić termin zebrania Rady.

§ 2

ORGANIZACJA PRACY

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. Przewodniczący prowadzi zebranie Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są:

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego,

2) po I okresie roku szkolnego oceniającego pracę w minionym okresie

3) po zakończeniu roku szkolnego podsumowującą całokształt działalności przedszkola

4) wg potrzeb Posiedzenia nadzwyczajne Rady mogą być organizowane:

1) z inicjatywy przewodniczącego Rady

2) na wniosek organu prowadzącego przedszkole

3) na wniosek 1/3 członków Rady Pedagogicznej Uchwały i wnioski podejmowane na posiedzeniach Rady są prawomocne, jeżeli były objęte większością głosów obecności połowy jej członków i obowiązują wszystkich pracowników przedszkola Głosowanie nad przyjęciem uchwały odbywa się w trybie jawnym.

Posiedzenia Rad Pedagogicznych protokołowane są w formie elektronicznej. Ich treść jest drukowana i przechowywana w specjalnym segregatorze „Protokoły Rad Pedagogicznych”. Dodatkowo nośnik elektroniczny z protokołami przechowywany jest u dyrekcji Przedszkola protokoły sporządzane są w terminie 7 dni od daty posiedzenia Członkowie Rady w ciągu 14 dni są zobowiązani do zapoznania się z jego treścią i podpisania. Członkowie mają prawo wnieść do przewodniczącego ewentualnych poprawek. Rada na następnym posiedzeniu decyduje o naniesieniu zgłoszonych poprawek do protokołu i zatwierdzenie ich.

 

§3 ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Do podstawowych zadań Rady należy: 1) planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 2) okresowe i roczne ocenianie realizacji zadań programowych i rocznego planu pracy przedszkola

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

5) organizowanie współpracy z rodzicami i opiekunami dzieci oraz szerszym środowiskiem

 

§ 4 KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ

Rada pedagogiczna zatwierdza:

1) roczny plan pracy przedszkola po jego zaopiniowaniu przez Radę Rodziców

2) organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli

3) podejmowane eksperymenty i innowacje pedagogiczne po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Placówki Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola w tym przydział godzin ponadwymiarowych, ramowy rozkład dnia w przedszkolu

2) przydział dodatkowych czynności nauczyciela Rada może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego placówkę o odwołanie nauczyciela z funkcji Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego W przypadku określonym w ust 3 uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku Rada jest uprawniona do występowania z wnioskiem w sprawie oceny pracy nauczyciela.

 

§ 5 OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY

Dyrektor jako przewodniczący Rady jest zobowiązany do:

1) realizacji uchwał Rady

2) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego wychowawczego i opiekuńczego przedszkola

3) oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

4) dbania o autorytet Rady, ochrony praw i godności nauczyciela

5) zapoznawania Rady z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami oraz omawiania trybu i form ich realizacji

6) analizowania stopnia realizacji uchwał Rady Przewodniczący Rady ma prawo w uzasadnionych przypadkach zwolnić członka Rady z podaniem przyczyn nieobecności pozostałym członkom Rady. Dyrektor przedszkola przedstawia Radzie nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności placówki

Członek Rady jest zobowiązany do:

1) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady

2) przestrzegania postanowień prawa i przepisów oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora

3) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracy Rady oraz w wewnętrznym samokształceniu

4) składania przez Radę sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady, które mogą naruszyć dobro osobiste dziecka lub rodziców a także nauczycieli i innych pracowników placówki.

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Rada Pedagogiczna wykonuje zadania Rady placówki od chwili jej powołania na terenie przedszkola. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

 

Przewodniczący  `                                                    Członkowie Rady

Otwock, dn……………….