Regulamin Rady Rodziców Przedszkola nr 10 "Leśne Skrzaty" w Otwocku opracowany na podstawie art. 53. 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty Ustawy Prawo oświatowe z dn. 14.12.2016 (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669) oraz Statutu Przedszkola Nr 10 "Leśne Skrzaty" w Otwocku

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 10 "Leśne Skrzaty" w Otwocku.

 

II. CELE I ZADANIA

§ 2

Zadaniem Rady Rodziców jest współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniając się do ciągłego podnoszenia pracy i zaspokajania potrzeb dzieci m. in.:

a) organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu rozwoju przedszkola,

b) popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówce i działaniach dydaktycznych

c) organizowanie prac społeczno – użytecznych na rzecz przedszkola, d) uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola oraz podejmowaniu prac służących zdobywaniu funduszy na rzecz placówki

e) wzbogacanie wyposażenia przedszkola

f) współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci

g) organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami

h) pomoc dzieciom ubogim uczęszczającym do przedszkola

i) udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej sportowej dzieci

j) rozwijanie z pomocą Rady Pedagogicznej poradnictwa wychowawczego dla rodziców

k) udział w podnoszeniu higieny i kultury zdrowotnej, utrzymaniu higieny, ładu i porządku w placówce

3. Prezentowanie wobec Dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola

4. Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki

5. Uchwalenie regulaminu Rady Rodziców

6. Zaopiniowanie statutu, programu i planu przedszkola oraz ewentualnych projektów innowacji, eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla przedszkola

7. Wspieranie działalności przedszkola poprzez organizowanie funduszy z dobrowolnych składek oraz innych źródeł

 

III. TRYB POWOŁYWANIA 

§ 3

1. Podstawowym ogniwem Rady Rodziców jest Rada Oddziału, w skład której wchodzi od 3-5 osób.

2. Członkowie Rad Oddziałowych powoływani są na pierwszych zebraniach w grupach.

3. Zgłoszone do wyborów osoby muszą wyrazić zgodę na kandydowanie do Rady Oddziału. Liczba zgłoszonych kandydatów nie może być mniejsza od liczby członków Rady oddziałowej.

4. Do liczenia głosów wybiera się trzyosobową Komisję skrutacyjną. Członek Komisji Skrutacyjnej nie może kandydować do Rady Oddziału.

5. Wybory do Rady oddziału są tajne.

6. Do Rady Oddziału wybiera się osoby, które kolejno uzyskały najwięcej głosów.

7. Osoba, która uzyskała największą liczbę głosów jest jednocześnie przedstawicielem Rady Oddziału do Rady Rodziców. W przypadku uzyskania największej ilości głosów przez więcej niż jedną osobę, przewodniczący zarządza dodatkowe głosowanie, w którym biorą udział osoby, które uzyskały najwięcej głosów.

8. Na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców, Rada wybiera ze swojego grona: Przewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza.

9. Kadencja Rady Rodziców i jej ogniw trwa 1 rok

10. Działalnością Rady kieruje przewodniczący

§ 4

1. Wybór nowych przedstawicieli Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie:

a) indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady Rodziców

b) propozycji przedstawicieli Rady Rodziców

c) propozycji dyrektora

§ 5

1. Odstąpienie od działalności Rady Rodziców może nastąpić drodze: a) złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców

b) odwołania na wniosek rodziców lub przedstawicieli Rady Rodziców po uprzednim przegłosowaniu zwykła większością głosów

 

IV. ZADANIA PRZEDSTAWICIELI RADY ODDZIAŁÓW I RADY RODZICÓW 

§ 6

Zadaniem Rady Oddziału jest realizacje celów Rady Rodziców na terenie danego oddziału, a zwłaszcza:

a) dostosowanie zadań Rady Rodziców do konkretnych potrzeb oddziałów

b) współpraca z wychowawcą oddziału

c) współdziałanie ze wszystkimi rodzicami i włączanie ich do realizacji planu pracy Rady Rodziców

d) współdziałanie z przewodniczącym w celu realizacji zadań

2. Przewodniczący Rady rodziców:

a) kieruje całokształtem prac Rady Rodziców

b) współdziała ze wszystkimi członkami Rady Rodziców

c) zwołuje i prowadzi zebrania Rady Rodziców

d) przekazuje dyrektorowi opinie i postulaty Rady Rodziców dotyczących działalności przedszkola

3. Sekretarz Rady Rodziców

a) prowadzi księgę protokołów posiedzeń Rady Rodziców

b) opracowuje harmonogram zebrań Rady Rodziców

c) załatwia sprawy administracyjne związane z działalnością Rady.

4.Skarbnik Rady Rodziców

a) gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców

b) prowadzi dokumentację i ewidencję wpływów i wydatków z funduszy Rady

c) składa sprawozdania okresowe ze stanu funduszu i wydatków, które jest przekazywane przez przedstawiciela Rady Rodziców w swoim oddziale na zebraniach.

 

V. KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a) uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: - programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli - opiniowanie programu wychowania przedszkolnego oraz podręczników - opiniuje podjęcie działalności w placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację rozszerzającą działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą

 

VI. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW

§ 7

1. Rada Rodziców może działać w zakresie:

a) współpracy z nauczycielami w organizacji warsztatów i spotkań pedagogicznych dla rodziców.

b) Współpracy z nauczycielami przy organizacji imprez kulturalno – rozrywkowych i wycieczek dla dzieci.

 

VII. ŚRODKI FINANSOWE RADY RODZICÓW

§ 8

Rada Rodziców może gromadzić fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz od innych osób lub firm wspomagających finansowo Radę Rodziców przedszkola i innych darowizn. Środki te przeznaczone są w szczególności na:

a) organizowanie imprez kulturalno – oświatowych i wycieczek dla dzieci

b) finansowanie upominków oraz imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci

c) finansowanie materiałów piśmiennych i dydaktycznych dla dzieci

d) organizowanie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli i rodziców

e) zakup zabawek i pomocy dydaktycznych

f) inne wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedszkola i Rady Rodziców Kontrole pracy Rady Rodziców przeprowadza komisja Rewizyjna Zadaniem komisji Rewizyjnej jest kontrola zgodności działań poszczególnych ogniw Rady Rodziców Komisja Rewizyjna raz na pół roku przeprowadza kontrolę wydatków (sprawdza czy zakupy są dokonywane zgodnie z uchwalonym regulaminem Rady Rodziców

 

VIII. POSIEDZENIA I UCHWAŁY

§ 9

1. Posiedzenia zwoływane są przez przewodniczącego Rady Rodziców przez ogłaszanie terminu i miejsca posiedzenia oraz porządku obrad w miejscu publicznie dostępnym

2. W posiedzeniu Rady Rodziców może brać z głosem doradczym dyrektor przedszkola

3. Do udziału w posiedzeniach mogą być zapraszane przez przewodniczącego inne osoby z głosem doradczym

4. Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów

5. Posiedzenia i uchwały Rady Rodziców są protokołowane w zeszycie protokołów zebrań Rady Rodziców

6. W posiedzeniach Rady Rodziców powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków. W przypadku nieobecności takiej ilości członków posiedzenie odbywa się w innym terminie

7. Zebrania Rady są protokołowane przez Sekretarza Rady

8. Protokół z każdego posiedzenia jest sporządzany w ciągu 7 dni i przechowywany w dokumentacji przedszkola oraz w dokumentacji sekretarza

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

1. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok

2. przewodniczący Rady rodziców lub upoważniona osoba przekazuje przewodniczącemu nowej Rady Rodziców wszystkie sprawy związane z działalnością Rady Rodziców

3. Decyzje dotyczące ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów obecnych na zebraniu Rady

4. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców

5. Tekst regulaminu został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach

a) do dokumentacji Rady Rodziców

b) do wglądu ogółu rodziców umieszczony w dostępnym miejscu

c) dla dyrektora i Rady Pedagogicznej

 

Regulamin został pozytywnie zatwierdzony na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu ……………… uchwałą Nr ......................Rady Rodziców jednogłośnie.

Podpisy Rady rodziców ...............................................................

Dyrektor przedszkola ..................................................................