Dziecko jako wychowanek przedszkola ma prawo do:

a) właściwie organizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego

b) ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej i psychicznej

c) ochrony poszanowania jego godności osobistej

d) życzliwego i podmiotowego traktowania, wychowania uwzględniającego stopień dojrzałości dziecka a także wolności jego sumienia, przekonań wyniesionych z domu rodzinnego

e) informacji o swoich prawach

f) sprawiedliwej oceny wiedzy

g) akceptacji takim jakim jest

h) spokoju, samotności gdy tego potrzebuje

i) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju

j) doświadczania konsekwencji własnego postępowania, ograniczonego względami bezpieczeństwa

k) zabaw i wyboru towarzyszy zabaw

l) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie snu na „rozkaz”

m) jedzenia i picia gdy jest spragnione, ale również prawo do regulowania własnych potrzeb jedzenia

n) przyjaznego nauczyciela.

Obowiązki dziecka:

a) ma obowiązek postępować tak, aby możliwe było przestrzeganie jego własnych praw, a także praw innych przebywających wspólnie osób, tj. dorosłych i dzieci

b) uczestniczenia w procesie wychowawczo – dydaktycznym

c) ustalania i przestrzegania umów zawartych z nauczycielami i kolegami

d) przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola

e) przestrzeganie zasad współżycia społecznego

f) poprawne traktowanie kolegów oraz innych osób odwiedzających przedszkole

g) dbałość o stan zdrowia i higienę osobistą

h) dbałość o kulturę osobistą i kulturę słowa

i) dbałość o porządek i poszanowanie zabawek, sprzętów oraz wytworów pracy kolegów

j) udział w dyżurach przedszkolnych.