Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00.

Funkcjonuje przez cały rok szkolny od 1 września do 30 czerwca. Przerwa wakacyjna trwa od 1 lipca – do 31 sierpnia.

Przedszkole posiada 5 oddziałów:

 • Grupa Biedronki 3 - 4 latki
 • Grupa Motylki 3 - 4 latki
 • Grupa Pszczółki 4-5 latki
 • Grupa Jeżyki 5 - 6 latki
 • Grupa Sówki 6 latki

Dzieci w przedszkolu korzystają z 3 posiłków:

 • śniadanie
 • obiad
 • podwieczorek

Wysokość opłat za żywienie dzieci ustala dyrektor i intendent w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole z uwzględnieniem norm żywieniowych. Opłata dzienna za żywienie dziecka wynosi 12 zł. Koszty wyżywienia dziecka w przedszkolu ponoszą w pełni rodzice.

Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka ponoszą odpłatność za:

 • Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole ponad realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Otwocka Nr VIII/81/11 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Otwock oraz Uchwałą Nr XIII/130/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/81/11 Rady Miasta Otwocka,
 • Opłata za wyżywienie dziecka,
 • Opłaty związane z warsztatami, na które dziecko uczęszcza zgodnie z deklaracją rodziców (opiekunów).

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach wykraczających poza czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz opłaty za żywienie przyjmowane są w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
Opłat można dokonać:

 • przez internet - na podane numery kont


Bank obsługujący Przedszkole - Bank Spółdzielczy w Otwocku

Numery kont:
Żywienie dziecka - 08 8001 0005 2001 0008 0103 0001
Za świadczenie usług (pobyt dziecka w przedszkolu) -  78 8001 0005 2001 0008 0103 0002